rhsoffice4 rh4 036230929

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

สาธารณสุขนิเทศก์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

สาธารณสุขนิเทศก์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

ภาพกิจกรรม ผู้บริหาร


ศึกษาดูงาน “การพัฒนาระบบบริการ” โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดูงาน “การพัฒนาระบบบริการ” โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 - 2570

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 - 2570

รายละเอียด

พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สกลมหาสังฆปริณายก

พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สกลมหาสังฆปริณายก

รายละเอียด

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม สนข.4


จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566

รายละเอียด

อบรมการใช้โปรแกรม Smart Office

อบรมการใช้โปรแกรม Smart Office

รายละเอียด

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียด

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าถอดบทเรียนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าถอดบทเรียนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

รายละเอียด

Youtube •    จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร


 •    ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 - 2570


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2566


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 7/2566


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2566


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2566


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2566


 •    ศึกษาดูงาน รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา


 •    ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2566


 •    โครงการประชุมมหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4


 •    ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.ชุมชน ในจังหวัดรพระนครศรีอยุธยา


 •    รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จังหวัดนนทบุรี


 •    หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และทีมสหสาขาหลอดเลือดสมอง ด้านระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบบครบวงจรและระดับนานาชาติ


 •    เพลง Feeling OK ผลิตขึ้นมา สำหรับ การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง


 •    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสปสช. หนุนงบสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ


 •    รพ.ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี คนบันดาลไฟ ปี2


 •    หนทางพารวย EP.204 (1/2) “เครื่องล้างไตอัตโนมัติ APD” ทางเลือก เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง


 •    ผอ.รพ.พระนารายณ์มหาราชร่วมพิธีส่งมอบหลังซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ "ปันน้ำใจ "


 •    ผตร.เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ สปสช. เพิ่มบริการ “ทำเส้นเลือดฟอกไต”ช่วยผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง เข้าถึงการรักษาได้เร็ว
Facebook


แผนที่

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (ติดกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี)549/1 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

โทร 0 3623 0929   โทรสาร 0 3623 0930   E-mail : rhsoffice4@gmail.com