ผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร

สรุปสถานการณ์ความปลอดภัยอาหาร เขตสุขภาพที่ 4