ข้อมูล อวช.

ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลด วันที่
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ ชก ชพ ปี 66 23 พฤษภาคม 2566
2 หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา 22 พฤษภาคม 2566
3 แนวทางประกอบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปี 65 14 มีนาคม 2566
4 แนวทางประกอบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม) ปี 65 14 มีนาคม 2566
5 แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ สาขาพยาบาล ชก.ชพ ปี 66 21 กุมภาพันธ์ 2566
6 ว-535-ลว-23-ม.ค.-66-เรื่องแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนวคิด 21 กุมภาพันธ์ 2566
7 1567 ลว. 4 เม.ย.65 หนังสือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ระดับเชี่ยวชาญ 25 พฤษภาคม 2565
8 เอกสารส่งคำขอประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ส่ง เขตสุขภาพที่ 4 ปี 65 18 พฤษภาคม 2565
9 แบบฟอร์มแสดงความจำนงประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ 17 สาขา ปี 65 18 พฤษภาคม 2565
10 แบบฟอร์มการตรวจสอบแบบคำขอประเมินผลงาน ปี 65 18 พฤษภาคม 2565
11 ว 123 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ย้าย โอน เลื่อน ชพ และเชี่ยวชาญ ปี 65 5 พฤษภาคม 2565
12 ว 1377 ลว.24 มี.ค. 65 หนังสือหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประเมินผลงานชก และ ชพ ปี 65 5 พฤษภาคม 2565
13 ว 1376 ลว.24 มี.ค. 65 หนังสือหลักเกณฑ์แการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ชก ปี 65 5 พฤษภาคม 2565
14 ว 1470 หนังสือสั่งการดำเนินการตามหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการโอน ย้าย เลื่อน ปี 65 5 พฤษภาคม 2565
15 กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 14 สายงาน 17 สาขา 15 มีนาคม 2565
16 สรุปแนวทางการเสนอผลงานทางวิชาการเฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปีงบ 64 (6 พ.ย.63) 15 มีนาคม 2565
17 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่งมอบอำนาจ+ผู้ตรวจ-ผอ.สนง ปี 64 (ว.450 ลว.13 ก.ค.64) 14 ตุลาคม 2564
18 หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตามคำสั่งมอบอำนาจ (ว 2947 ลว.16 ก.ค.64) 14 ตุลาคม 2564
19 แนวทางในการเขียนประเมินสายงานนักเทคนิคการแพทย์ ปี 64 19 สิงหาคม 2564
20 ว 403 ปี 63 แนวทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา 19 สิงหาคม 2564
21 ไฟล์และแบบฟอร์ม ว 403 ปี 63 แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา 19 สิงหาคม 2564
22 ว 488 หนังสือมอบอำนาจ 6 สายงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์) ปี 64 19 สิงหาคม 2564
23 ว 246 หนังสือชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานระดับ ชพ.และชก เพื่อขอรับเงิน ลว-3-ก.พ.-63 19 สิงหาคม 2564
24 หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น) 28 เมษายน 2564
25 กำหนดการประชุมประเมินผลงานวิชาการ 8 สายงาน 17 สาขา 17 มีนาคม 2564
26 ข้อเสนอแนวคิด 21 กรกฎาคม 2563
27 แบบประเมินผลงาน 21 กรกฎาคม 2563
28 แบบฟอร์มการคัดเลือกบุคคลฯ 21 กรกฎาคม 2563
29 แบบฟอร์มแสดงความจำนงประเมินผลงานต.นายแพทย์ (ด้านเวชกรรม 17 สาขา) 14 กรกฎาคม 2563
30 หนังสือมอบอำนาจและแนวทางดำเนินการการประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) และตำแหน่งวิทยาจารย์ขำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) (เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น) 11 กันยายน 2561
31 หนังสือมอบอำนาจและแนวทางดำเนินการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนายแพทย์ 17 สาขา (เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น) 11 กันยายน 2561
32 หนังสือมอบอำนาจและแนวทางดำเนินการประเมินผลงานวิชาการ จำนวน 5 สายงาน ตำแหน่งทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพฯ นักเทคนิคฯ นักรังสีฯ (เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น) 11 กันยายน 2561
33 หนังสือมอบอำนาจและแนวทางการดำเนินการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ ปี 59-60 (เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น) 11 กันยายน 2561
34 สรุปการประชุมโครงการประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและเพื่อขอรัยเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ เขตสุขภาพที่ 4 (วันที่ 28 มีนาคม 2561 รพ.ปทุมธานี) 11 กันยายน 2561
35 แผนผังการปฏิบัติงานการประเมินผลงานวิชาการของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 11 กันยายน 2561