สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
youtube youtube youtube youtube
กิจกรรม
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าถอดบทเรียนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าถอดบทเรียนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 อาจารย์ดาริกา ศิริสุทธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ดร.พิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 โดยเข้าร่วมประชุมออนไลน์
ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้า การถอดบทเรียน โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าประสบการณ์ทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 การให้ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร และทีมพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ นำไปสู่กระบวนการถอดบทเรียนพัฒนางานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ต่อไป