สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929
ข้อมูลด้านพื้นฐาน
1.ข้อมูลประชากรแบ่งช่วงอายุ เขตสุขภาพที่ 4
# จังหวัด ช. 0-14 ญ. 0-14 รวมอายุ 0-14 ช. 15-59 ญ. 15-59 รวมอายุ 15-59 ช. 60 ญ .60 รวมอายุ 60 รวมทั้งหมด
1 นครนายก 20,460 18,728 39,188 83,727 80,947 164,674 22,817 29,908 52,725 256,587
2 นนทบุรี 93,183 88,117 181,300 393,432 450,073 843,505 106,800 145,304 252,104 1,276,909
3 ปทุมธานี 98,034 92,285 190,319 385,666 427,916 813,582 77,953 103,748 181,701 1,185,602
4 พระนครศรีอยุธยา 63,271 59,721 122,992 259,500 270,791 530,291 65,658 89,773 155,431 808,714
5 ลพบุรี 53,460 50,315 103,775 242,355 230,577 472,932 65,348 82,240 147,588 724,295
6 สระบุรี 51,426 48,784 100,210 209,103 207,363 416,466 48,465 64,452 112,917 629,593
7 สิงห์บุรี 13,882 12,796 26,678 60,418 62,707 123,125 20,485 29,056 49,541 199,344
8 อ่างทอง 18,990 18,011 37,001 83,774 85,737 169,511 25,617 36,090 61,707 268,219
# รวม 412,706 388,757 801,463 1,717,975 1,816,111 3,534,086 433,143 580,571 1,013,714 5,349,263

กดเพื่อแสดงกราฟวงกลม (Pie Chart)

2.ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 4
ลำดับ จังหวัด ประชากร พื้นที่ (km2) ความหนาแน่น (ตร.กม) อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.
1 นครนายก 256,587 2122 120.92 4 41 408 6 39
2 นนทบุรี 1,276,909 622 2052.91 6 52 329 17 28
3 ปทุมธานี 1,185,602 1526 776.93 7 60 494 28 36
4 พระนครศรีอยุธยา 808,714 2557 316.27 16 209 1452 36 121
5 ลพบุรี 724,295 6200 116.82 11 124 1129 23 102
6 สระบุรี 629,593 3576 176.06 13 111 973 38 70
7 สิงห์บุรี 199,344 822 242.51 6 43 364 8 33
8 อ่างทอง 268,219 968 277.09 7 73 513 21 43

ข้อมูลด้านพื้นฐาน และ ประชากร

พื้นที่ทั้งหมด 18,393 ตร.กม
ประชากรทั้งหมด 2147483647 คน
ความหนาแน่น 277 คน/ตร.กม
70 ตร.กม
713 ตร.กม
5,662 ตร.กม
วัยเด็ก 15 %
วัยทำงาน 66 %
วัยสูงอายุ 19 %

ประชากรแฝง

กลางวัน 36.97%
กลางคืน 63.03%

ประชากรต่างด้าว

ชาย 57.48%
หญิง 42.52%
อัพเดทข้อมูล ณ วันที่2023-10-19
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 2020/10/21