youtube youtube youtube youtube

-- สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 --

                                           สำนักงานเขตสุขภาพเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาคกลุ่มจังหวัด มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีโครงสร้างสำนักงานเขตสุขภาพ ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และกลุ่มงานอำนวยการ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายในเขตสุขภาพ จัดตั้งขึ้น ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 114/2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 อยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรี ต่อมาย้ายไปที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และพ.ศ.2559 ย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลสระบุรี ล่าสุดตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เลขที่ 56 ถ.เทศบาล 3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน พื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดลพบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และ จังหวัดนครนายก