สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929

ดาวน์โหลด

ลำดับ หัวข้อ ดาวน์โหลด กลุ่มงาน วันที่
1 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 15/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่2) COO 23 พ.ย. 2566
2 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2566 COO 3 พ.ย. 2566
3 ประกาศ มอบหมายพื้นที่รับผิดชอบ_301066 COO 2 พ.ย. 2566
4 ประกาศ-มอบหมายดำเนินการ Healthy workplace_301066 COO 2 พ.ย. 2566
5 คำสั่งอยู่เวรรักษาการณ์สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 COO 20 ต.ค. 2566
6 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2566 COO 16 ต.ค. 2566
7 ข้อหารือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 COO 16 ต.ค. 2566
8 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน COO 29 ก.ย. 2566
9 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข COO 5 ก.ย. 2566
10 กำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพิ่มเติม COO 17 ส.ค. 2566
11 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 COO 4 ส.ค. 2566
12 กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม COO 17 ก.ค. 2566
13 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๑) COO 17 ก.ค. 2566
14 ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องกำหนดราคาอ้างอิงพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๖ COO 17 ก.ค. 2566
15 แจ้งยอดค้างชำระค่ายาและเวชภัณฑ์องค์การเภสัชกรรม COO 13 ก.ค. 2566
16 การโอนเงินของเบิกเป็นระบบ BAHTNET สำหรับบัญชีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของธนาคารแห่งประเทศไทย COO 13 ก.ค. 2566
17 การคิดค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต COO 13 ก.ค. 2566
18 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2566 COO 5 ก.ค. 2566
19 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 29 มิ.ย. 2566
20 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 COO 2 มิ.ย. 2566
21 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2566 COO 2 มิ.ย. 2566
22 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566 COO 2 มิ.ย. 2566
23 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 COO 2 มิ.ย. 2566
24 ตาราง work sheet planfin ปรับแผนกลางปี 2566 CFO 21 เม.ย. 2566
25 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่4 เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่ 3) (110466) COO 18 เม.ย. 2566
26 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่6/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพ (ฉบับที่2) 050466 COO 5 เม.ย. 2566
27 คำสั่งสธ.เรื่องกำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผตร.ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ (ฉบับที่2) 240366 COO 28 มี.ค. 2566
28 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ 2566 ลว210366 COO 28 มี.ค. 2566
29 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค(กวจ) 0405.4/ว101 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการกำหนดแนวทางการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง COO 14 มี.ค. 2566
30 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 14 มี.ค. 2566
31 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 672/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (070366) COO 13 มี.ค. 2566
32 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 670/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (070366) COO 13 มี.ค. 2566
33 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 671/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (070366) COO 13 มี.ค. 2566
34 ขอแจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (010366) COO 8 มี.ค. 2566
35 หนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว125 ลว. 1 มี.ค. 66 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมในแบบประกาศและแบบเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) COO 3 มี.ค. 2566
36 หนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/ว124 ลว. 1 มี.ค. 66 เรื่องแนวทางเร่งรัดการปฏิบัติตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ COO 3 มี.ค. 2566
37 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ระยะที่ 5 COO 2 มี.ค. 2566
38 แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 22 ก.พ. 2566
39 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 CIO 21 ก.พ. 2566
40 แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ สาขาพยาบาล ชช ปี 66 CHRO 20 ก.พ. 2566
41 แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการ สาขาพยาบาล ชก.ชพ ปี 66 CHRO 20 ก.พ. 2566
42 ว-535-ลว-23-ม.ค.-66-เรื่องแนวทางการจัดทำข้อเสนอแนวคิด CHRO 15 ก.พ. 2566
43 งบทดลอง เดือนมกราคม 2566 COO 14 ก.พ. 2566
44 การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ COO 8 ก.พ. 2566
45 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ (เพิ่มเติม) COO 7 ก.พ. 2566
46 หนังสือสำนักงบประมาณ ที่นร 0704/ว-ึ แนวทางการพิจารณาสิ่งของพี่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ COO 1 ก.พ. 2566
47 หนังสือสำหนักงบประมาณ ที่นร 0704/ว 68 เรื่องการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ COO 1 ก.พ. 2566
48 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566 COO 1 ก.พ. 2566
49 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 /2566 CIO 27 ม.ค. 2566
50 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2565 CIO 27 ม.ค. 2566
51 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2565 CIO 27 ม.ค. 2566
52 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2565 CIO 27 ม.ค. 2566
53 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 COO 25 ม.ค. 2566
54 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2566 COO 25 ม.ค. 2566
55 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข-มอบอำนาจผตร. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-มอบอำนาจผอ._230166 COO 25 ม.ค. 2566
56 Unit Cost ธ.ค. 65 CFO 23 ม.ค. 2566
57 Unit Cost พ.ย. 65 CFO 23 ม.ค. 2566
58 ๊Unit Cost ต.ค. 65 CFO 23 ม.ค. 2566
59 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ธ.ค. 65 CFO 23 ม.ค. 2566
60 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง พ.ย. 65 CFO 23 ม.ค. 2566
61 รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง ต.ค. 65 CFO 23 ม.ค. 2566
62 คำสั่งคณะอนุกรรมการ Chief Officer ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 CIO 23 ม.ค. 2566
63 คำสั่ง สธ.ที่ 32/2566 มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติงาน(CEO)เขตสุขภาพที่ 1-12 ลงวันที่ 11 ม.ค.66 COO 13 ม.ค. 2566
64 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๖) COO 12 ม.ค. 2566
65 งบทดลอง เดือนธันวาคม 2565 COO 12 ม.ค. 2566
66 สธ0206.01 ว108 6 ม.ค.66 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ COO 11 ม.ค. 2566
67 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 COO 10 ม.ค. 2566
68 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ SP เขตสุขภาพที่ 4 ปี 66 CIO 6 ม.ค. 2566
69 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565 COO 4 ม.ค. 2566
70 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2565 COO 4 ม.ค. 2566
71 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 CIO 28 ธ.ค. 2565
72 คำสั่งคณะอุนกรรมการ Big rock ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 CIO 21 ธ.ค. 2565
73 sp เขตสุขภาพที่ 4 21 ธ.ค. 2565
74 คู่มือการตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่าย สนข.4 COO 19 ธ.ค. 2565
75 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2566 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2565 COO 19 ธ.ค. 2565
76 ประกาศคกก.อำนวยการ ผลการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ตำแหน่งนายกเทศมนตรี (ฉบับที่ 2) ลว.28พ.ย.65 COO 14 ธ.ค. 2565
77 ประกาศคกก.อำนวยการ ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งผอ.รพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไป (ฉบับที่2) ลว.28พย65 COO 14 ธ.ค. 2565
78 งบทดลอง เดือน พ.ย.65 COO 14 ธ.ค. 2565
79 งบทดรอง ต.ค. 65 COO 29 พ.ย. 2565
80 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ปี 2562 COO 20 ก.ย. 2565
81 รวมคำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบทุกพื้นที่ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 COO 26 ส.ค. 2565
82 หนังสือกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือค่าเบี้ยประชุมค่าตอบแทนกรรมการ 28 ธ.ค.64 COO 6 ส.ค. 2565
83 การเบิกคชจ.ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.65 ค่าที่พักสูงกว่าไม่เกินร้อยละ25 COO 5 ส.ค. 2565
84 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ Chief Officer : CDO เขตสุขภาพที่ 4 CIO 4 ส.ค. 2565
85 หลักสูตรโค้ชเพื่อการารู้คิดต้านทุจริต COO 3 ส.ค. 2565
86 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต COO 3 ส.ค. 2565
87 หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและตำรวจ COO 3 ส.ค. 2565
88 หลักสูตรวัยใส ใจสะอาด "ํYoungster with Good Heart" ระดับอุดมศึกษา COO 3 ส.ค. 2565
89 หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "การป้องกันการทุจริต" COO 3 ส.ค. 2565
90 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ COO 3 ส.ค. 2565
91 เนื้อหาและสื่อประกอบหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ COO 3 ส.ค. 2565
92 กรอบโครงสร้างหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ COO 3 ส.ค. 2565
93 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2565 CIO 20 ก.ค. 2565
94 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 (Chief Officer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 CIO 19 ก.ค. 2565
95 ข้อหารือเรื่องการจ่ายเงินหรือหักเงินค่าจ้างกรณีพนักงานจ้างเหมาบริการไม่สามารถมาปฏิบัติงานเนื่องจากติดโควิด19 COO 7 ก.ค. 2565
96 (คำสั่ง)มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ COO 4 ก.ค. 2565
97 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2565 และงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 COO 3 ก.ค. 2565
98 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2565 และงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565 COO 20 มิ.ย. 2565
99 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่องการแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ราชการ(สำรอง) COO 10 มิ.ย. 2565
100 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2565 CIO 10 มิ.ย. 2565
101 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 CIO 10 มิ.ย. 2565
102 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 CIO 10 มิ.ย. 2565
103 ที่ สธ 0217/ว1540 ลว. 10 เม.ย. 62 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง COO 9 มิ.ย. 2565
104 คำสั่งตั้งคกก.ทำแผนเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 COO 8 มิ.ย. 2565
105 คำสั่งคกก.ทำแผนเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 COO 8 มิ.ย. 2565
106 ว 1567 ลว. 4 เม.ย.65 หนังสือหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ระดับเชี่ยวชาญ CHRO 25 พ.ค. 2565
107 เอกสารส่งคำขอประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ที่ส่ง เขตสุขภาพที่ 4 ปี 65 CHRO 18 พ.ค. 2565
108 แบบฟอร์มการตรวจสอบแบบคำขอประเมินผลงาน ปี 65 CHRO 18 พ.ค. 2565
109 แบบฟอร์มแสดงความจำนงประเมินผลงานตำแหน่งนายแพทย์ 17 สาขา ปี 65 CHRO 18 พ.ค. 2565
110 ว 1376 ลว.24 มี.ค. 65 หนังสือหลักเกณฑ์แการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ชก ปี 65 CHRO 18 พ.ค. 2565
111 ว 123 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล ย้าย โอน เลื่อน ชพ และเชี่ยวชาญ ปี 65 CHRO 18 พ.ค. 2565
112 ว-1470- หนังสือสั่งการดำเนินการตามหลักเกณฑ์-วิธีการ-และเงื่อนไขการโอน ย้าย เลื่อน ปี 65 CHRO 18 พ.ค. 2565
113 ว 1377 ลว.24 มี.ค. 65 หนังสือหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประเมินผลงานชก และ ชพ CHRO 18 พ.ค. 2565
114 หนังสือ สธ0206.06-ว109 ขอให้หน่วยงานส่งข้อมูลเตรียมพร้อมหน่วยเบิกจ่าย COO 11 พ.ค. 2565
115 กรมบัญชีกลางอนุมัติเปิดหน่วยเบิกจ่าย COO 11 พ.ค. 2565
116 หนังสือที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเป็นหน่วยเบิกจ่าย COO 11 พ.ค. 2565
117 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี 2565 และงบเงินกู้ COVID-19 ตาม พ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ.2564 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 COO 7 พ.ค. 2565
118 รายงานติดตามความก้าวหน้างบลงทุน ปี2565 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565 COO 2 พ.ค. 2565
119 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) COO 29 เม.ย. 2565
120 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 COO 30 มี.ค. 2565
121 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ฉบับที่ ๒) COO 23 มี.ค. 2565
122 กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ 14 สายงาน 17 สาขา CHRO 15 มี.ค. 2565
123 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 มอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี COO 9 มี.ค. 2565
124 รวมคำสั่งคกก.สื่อสารประชาสัมพันธ์ ปี 63-64 COO 7 มี.ค. 2565
125 คำสั่ง คณะอนุกรรมการ Big Rock เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไข ครั้งที่ 2) CIO 24 ก.พ. 2565
126 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 2/2565 มอบหมายภารกิจข้าราชการ พนักงานราชการ_word COO 12 ก.พ. 2565
127 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 2/2565 มอบหมายภารกิจข้าราชการ พนักงานราชการ COO 12 ก.พ. 2565
128 สธ 0206.01/ว 355 คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ COO 10 ก.พ. 2565
129 สธ 0201.02 ว91 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง COO 10 ก.พ. 2565
130 สธ 0206.01/ว528 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ COO 10 ก.พ. 2565
131 คำสั่ง คณะอนุกรรมการ Big Rock เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 CIO 10 ก.พ. 2565
132 คู่มือการบริหารจัดซื้อจัดจ้าง อ.ณัฐชนน COO 25 ธ.ค. 2564
133 update เงินบำรุง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง COO 23 ธ.ค. 2564
134 สธ 0211/26352 ลว.25 พ.ย.64 แจ้งการสนับสนุนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ COO 14 ธ.ค. 2564
135 สธ 0229.01/659 ลว.3ธ.ค.64 สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ต.ค.และ พ.ย. 64 COO 14 ธ.ค. 2564
136 สธ 0201.02/ว980 ลว 8 ธ.ค.64 แจ้งเวียนหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 14 ธ.ค. 2564
137 คำสั่งคณะทำงาน SP ปีงบประมาณ 2565 CSO 3 ธ.ค. 2564
138 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 CIO 30 พ.ย. 2564
139 ทำเนียบประธานและเลขา Service Plan ปี 2565 CSO 21 พ.ย. 2564
140 คำสั่งคณะทำงานทันตกรรม ปฐมภูมิ CSO 21 พ.ย. 2564
141 คำสั่งคณะทำงานทันตกรรม ทุติยภูมิ ปี 2565 CSO 21 พ.ย. 2564
142 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป COO 18 พ.ย. 2564
143 ประกาศคณะกรรมกาารอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ COO 18 พ.ย. 2564
144 สธ 0229.01/544 ลว.5 ต.ค. 64 เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่3-4 COO 15 พ.ย. 2564
145 หนังสือแจ้งเวียนสถาบันอาหารที่ สอห.11005/ว0055 ลว.19 ตค. 64 เรื่อง แจ้งการบริการของสถาบันอาหาร COO 5 พ.ย. 2564
146 หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.02/ว795 เรื่องขอส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 28 ต.ค. 2564
147 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว146 ลว.30 ก.ย.64 เรื่องการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 28 ต.ค. 2564
148 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว144 ลว.29 ก.ย. 64 เรื่องแก้ไขการแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 28 ต.ค. 2564
149 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียน "พัฒนาองค์กร" สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ COO 28 ต.ค. 2564
150 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ COO 25 ต.ค. 2564
151 ทำเนียบผู้บริหารงบลงทุน COO 24 ต.ค. 2564
152 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03.5/21453 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปี 65 COO 20 ต.ค. 2564
153 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0405.2/ว 965 ลว.22 ก.ย. 64 เรื่อง การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน COO 20 ต.ค. 2564
154 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 973 ลว.23 ก.ย.64 เรื่อง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ.2560 มาตรา 109 COO 20 ต.ค. 2564
155 ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบทุกพื้นที่ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ COO 18 ต.ค. 2564
156 คู่มือและตัวอย่างการดำเนินงาน Healthy work place ของกรมอนามัย COO 16 ต.ค. 2564
157 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่งมอบอำนาจ+ผู้ตรวจ-ผอ.สนง (ว450 ลว.13 ก.ค.64) CHRO 15 ต.ค. 2564
158 หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตามคำสั่งมอบอำนาจ (ว 2947 ลว.16 ก.ค.64) CHRO 15 ต.ค. 2564
159 หนังสือแจ้งเวียนคำสั่งมอบอำนาจ+ผู้ตรวจ-ผอ.สนง (ว450 ลว.13 ก.ค.64) เขตสุขภาพที่ 4 15 ต.ค. 2564
160 หนังสือคู่มือการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ตามคำสั่งมอบอำนาจ (ว 2947 ลว.16 ก.ค.64) เขตสุขภาพที่ 4 14 ต.ค. 2564
161 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.5/ว 940 ลว. 20 ก.ย. 64 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม COO 11 ต.ค. 2564
162 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน PA ไตรมาส 4 เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 CIO 28 ก.ย. 2564
163 แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง COO 27 ก.ย. 2564
164 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป COO 20 ก.ย. 2564
165 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล COO 20 ก.ย. 2564
166 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ COO 20 ก.ย. 2564
167 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ COO 20 ก.ย. 2564
168 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ COO 20 ก.ย. 2564
169 คำสั่ง คณะอนุกรรมการ Big Rock เขตสุขภาพที่ 4 CIO 20 ก.ย. 2564
170 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลว.31 ส.ค.64 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 COO 15 ก.ย. 2564
171 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0402.5/ว 131 ลว. 30 ส.ค.64 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการของบประมาณปี พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี COO 15 ก.ย. 2564
172 เงินบำรุง เงินบริจาค ทรัพย์สินบริจาค หน่วยบริการ COO 11 ก.ย. 2564
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน COO 6 ก.ย. 2564
174 สรุปผลคะแนนเขตสุขภาพที่ 4 (ไตรมาส 3) COO 6 ก.ย. 2564
175 ผลการประเมิน ITA รายจังหวัด 2564 COO 6 ก.ย. 2564
176 คะแนน ITA 2564 ไตรมาส 3 COO 6 ก.ย. 2564
177 ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 COO 24 ส.ค. 2564
178 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน COO 23 ส.ค. 2564
179 กำหนดการประชุมประเมินผลงานวิชาการ 8 สายงาน 17 สาขา CHRO 19 ส.ค. 2564
180 ไฟล์และแบบฟอร์ม ว 403 ปี 63 แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา CHRO 19 ส.ค. 2564
181 ว 403 ปี 63 แนวทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา CHRO 19 ส.ค. 2564
182 ว 246 หนังสือชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงานระดับ ชพ.และชก เพื่อขอรับเงิน ลว-3-ก.พ.-63 CHRO 19 ส.ค. 2564
183 ว 488 หนังสือมอบอำนาจ 6 สายงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์) ปี 64 CHRO 19 ส.ค. 2564
184 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้างผูกพัน 8 ก.ค.64 COO 17 ส.ค. 2564
185 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ COO 17 ส.ค. 2564
186 หนังสือ ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว693 ลว.6 ส.ค.64 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COO 16 ส.ค. 2564
187 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน COO 11 ส.ค. 2564
188 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจัดซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน COO 9 ส.ค. 2564
189 คู่มือการร้องทุกข์และการวินิฉัยเรื่องร้องทุกข์ของปลัดกระทรวงสาธารณสุข COO 6 ส.ค. 2564
190 คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๒) COO 6 ส.ค. 2564
191 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.๒๕๕๖ COO 6 ส.ค. 2564
192 คำสั่งมอบอำนาจรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ม.ค.62 COO 19 ก.ค. 2564
193 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน PA ไตรมาส 3 เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 CIO 19 ก.ค. 2564
194 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 654/2564 ลว 22 มิ.ย.64 COO 19 ก.ค. 2564
195 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1728/2564 ลว 1 ก.ค.64 COO 19 ก.ค. 2564
196 หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่นร. 1022/ว 6 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม COO 15 ก.ค. 2564
197 หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว348 ลว.14 มิ.ย.64 เรื่องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง COO 13 ก.ค. 2564
198 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 COO 13 ก.ค. 2564
199 สำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 753/2564 และ ที่ 1793/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผตร.-ผอ. เขตสุขภาพภาพที่1 4 9 12 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ ลว 13 ก.ค.64 COO 13 ก.ค. 2564
200 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0405.4/ว381 ลว.23 มิ.ย.64 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 COO 9 ก.ค. 2564
201 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.02/ว4391 ลว. ก.ค.64 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 9 ก.ค. 2564
202 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฎิรูประบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 COO 30 มิ.ย. 2564
203 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2564) COO 21 มิ.ย. 2564
204 ตัวอย่างการร่างหนังสือ COO 9 มิ.ย. 2564
205 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ COO 25 พ.ค. 2564
206 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2./ว 279 ลว.13 พ.ค.64 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ COO 25 พ.ค. 2564
207 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2./ว 279 ลว.13 พ.ค.64 เรื่อง แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เขตสุขภาพที่ 4 25 พ.ค. 2564
208 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2554 COO 22 พ.ค. 2564
209 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 COO 13 พ.ค. 2564
210 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 COO 13 พ.ค. 2564
211 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว60 ลว.30 มี.ค.64 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 13 พ.ค. 2564
212 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03.5/8371 ลว.23 เม.ย.64 เรื่อง เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ไปยังโปรแกรมติดตามงบลงทุน COO 29 เม.ย. 2564
213 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว165 ลว.25 มี.ค.64 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ COO 29 เม.ย. 2564
214 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 164 ลว.25 มี.ค.64 เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ COO 29 เม.ย. 2564
215 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน PA ไตรมาส 2 เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 CIO 27 เม.ย. 2564
216 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน PA ไตรมาส 1 เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 CIO 27 เม.ย. 2564
217 ประกาศทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 COO 22 เม.ย. 2564
218 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/5171 ลว.10 มี.ค.64 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรายการงบลงทุน COO 17 มี.ค. 2564
219 หนังสือเวียนแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 15 มี.ค. 2564
220 หนังสือแจ้งแนวทางขอใช้งบประมาณสำนักงานเขตสนับสนุนการจัดประชุม (10 วัน) COO 10 มี.ค. 2564
221 หนังสือ กค 0405.2/89 ลว.18 ก.พ.64 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน COO 23 ก.พ. 2564
222 หนังสือเวียน กค 0433.4/ว95 ลว.18 ก.พ.64 เรื่อง การใช้งานระบบการให้บริการสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP แบบออนไลน์ COO 23 ก.พ. 2564
223 มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข COO 19 ก.พ. 2564
224 สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0723/4860 ลว. 5 ม.ค.64 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีหนี้และไม่มีหนี้ผูกพัน เป็นกรณีพิเศษ COO 19 ก.พ. 2564
225 รวมคำสั่งจัดตั้งเขตสุขภาพ COO 17 ก.พ. 2564
226 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 191 ลว. 21 ธ.ค.63 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 20 ม.ค. 2564
227 การประชุมปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง Sandbox วันที่ 14 มกราคม 2564 COO 19 ม.ค. 2564
228 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว 190 ลว. 21 ธ.ค.63 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 19 ม.ค. 2564
229 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2563) COO 19 ม.ค. 2564
230 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข COO 7 ม.ค. 2564
231 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายฯ ธ.ค.63 COO 7 ม.ค. 2564
232 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างธ.ค.63 COO 7 ม.ค. 2564
233 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.63 COO 7 ม.ค. 2564
234 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ธ.ค.63 COO 7 ม.ค. 2564
235 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี COO 7 ม.ค. 2564
236 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค COO 7 ม.ค. 2564
237 หนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว23 ลว.7 ธ.ค.63 เรื่อง อัตราราคางานต่อหน่วย COO 7 ม.ค. 2564
238 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.02/ว582 ลว.8 ธ.ค.63 เรื่อง การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็าทรอนิกส์ สำหรับกรณีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง COO 7 ม.ค. 2564
239 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/25600 ลว.28 ธ.ค.63 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค COO 7 ม.ค. 2564
240 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/25468 ลว.25 ธ.ค.63 เรื่อง แจ้งรายการงบลงทุนที่งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย COO 7 ม.ค. 2564
241 หนังสือ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว9283 ลว.8 ธ.ค.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 COO 7 ม.ค. 2564
242 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว581 ลว.7 ธ.ค.63 เรื่อง การพิจารณาคุมสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า COO 7 ม.ค. 2564
243 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/24503 ลว.15 ธ.ค.63 เรื่องคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข COO 7 ม.ค. 2564
244 หนังสือ สป.สธ ที่ สธ 0206.02/22083 ลว.9 พ.ย.63 เรื่อง รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปี พ.ศ.2563 COO 7 ม.ค. 2564
245 นำเสนอท่านผตร.ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (28 ธ.ค63) COO 29 ธ.ค. 2563
246 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.7/ว183 ลว.30 พ.ย.63 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 25 ธ.ค. 2563
247 หนังสือคณะกรรมการราคากลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว584 ลว.8 ธ.ค.63 เรื่อง การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอตอ่หน่วยงานของรัฐ COO 25 ธ.ค. 2563
248 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2563 COO 25 ธ.ค. 2563
249 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1419/63 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้รักษาการในตำแหน่งฯ ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ COO 23 ธ.ค. 2563
250 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 10/2563 CIO 18 ธ.ค. 2563
251 แนวทางการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ปี 63 CHRO 15 ธ.ค. 2563
252 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1081/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข COO 12 พ.ย. 2563
253 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 CIO 6 พ.ย. 2563
254 สรุปผลการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2563 CIO 5 พ.ย. 2563
255 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/20751 ลว.22 ต.ค.63 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข COO 5 พ.ย. 2563
256 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/16984 ลว.31 ส.ค.63 เรื่อง แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับรายการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 COO 5 พ.ย. 2563
257 พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 COO 4 พ.ย. 2563
258 หนังสือเวียน นร 0731.1/ว 3 ลว.14 ต.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ COO 4 พ.ย. 2563
259 การประชุมชี้แจงนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านระบบ Webex วันที่ 29 ตุลาคม 2563 COO 2 พ.ย. 2563
260 แบบฟอร์มคืนเงินยืมทดรองราชการ COO 29 ต.ค. 2563
261 แบบฟอร์มยืมเงินทดรองราชการ COO 29 ต.ค. 2563
262 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (บทความ 5 เรื่อง) COO 28 ต.ค. 2563
263 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 CIO 28 ต.ค. 2563
264 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 CIO 28 ต.ค. 2563
265 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 CIO 28 ต.ค. 2563
266 หนังสือเวียน ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ประกาศ 11 ส.ค.63 COO 27 ต.ค. 2563
267 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 467 ลว. 25 ก.ย.63 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน COO 19 ต.ค. 2563
268 แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน COO 6 ต.ค. 2563
269 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03.5/19030 ลว. 29 ก.ย.63 เรื่อง แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ COO 5 ต.ค. 2563
270 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 377 ลว.14 ส.ค.63 เรื่อง การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 COO 1 ต.ค. 2563
271 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว 146 ลว. 3 ก.ย.63 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน COO 1 ต.ค. 2563
272 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน2563) COO 1 ต.ค. 2563
273 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 412 ลว. 3 ก.ย.63 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 COO 1 ต.ค. 2563
274 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 423 ลว. 10 1ก.ย.63 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง COO 1 ต.ค. 2563
275 คู่มือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 COO 24 ก.ย. 2563
276 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2564 COO 24 ก.ย. 2563
277 หนังสือเวียนหลักเกณฑ์ งบประมาณปี 2563 พลางก่อน COO 14 ก.ย. 2563
278 ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 COO 28 ส.ค. 2563
279 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) COO 28 ส.ค. 2563
280 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) COO 19 ส.ค. 2563
281 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน (สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) COO 18 ส.ค. 2563
282 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมินและคุกคามทางเพศในการทำงาน (ว1607) COO 18 ส.ค. 2563
283 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 63 CIO 22 ก.ค. 2563
284 ประชุมคกก.เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 14 ก.ค.63 ณ รพ.ปทุมธานีและผ่านทางระบบ zoom ตรวจราชการ 16 ก.ค. 2563
285 แบบฟอร์มคำของบกลาง ระยะที่ 2 เพิ่มเติม รอบที่ 2 CIO 2 ก.ค. 2563
286 เอกสารผลการดำเนินงานผลงานวิจัย/R2R ปี 62 และแบบรายงานผลการดำเนินงาน R2R ปี 63 CIO 29 มิ.ย. 2563
287 ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามนโยบายรัฐมนตรี ครั้งที่3/2563 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18xXtv7dqyH_GOURmUW_g8_3_l8qzTWO2 COO 26 มิ.ย. 2563
288 ประกาศรายชื่อหน่วยบริการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการพ.ศ.2561 พ.ศ.2562 COO 23 มิ.ย. 2563
289 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 452 ลว.17 ก.ย.62 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง COO 18 มิ.ย. 2563
290 หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว108 ลว.25 มี.ค.63 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง COO 16 มิ.ย. 2563
291 หนังสือสำนักงานนโยบายและแผน ที่ ทส 1008.3/ว4855 ลว.10 เม.ย.63 เรื่อง คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COO 16 มิ.ย. 2563
292 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ทม 0212.1/ว2468 ลว.28 เม.ย.63 เรื่อง ข้อหารือการมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 COO 16 มิ.ย. 2563
293 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 CIO 15 มิ.ย. 2563
294 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.2/ว 225 ลว.22 พ.ค.63 เรื่อง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา COO 15 มิ.ย. 2563
295 สรุป ตัวชี้วัดประเด็นการตรวจราชการ (รอบปกติ) ปีงบประมาณ 2563 CIO 27 พ.ค. 2563
296 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงเดือน พฤษภาคม 2563 COO 20 พ.ค. 2563
297 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 214 ลว. 18 พ.ค.63 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผูู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ COO 20 พ.ค. 2563
298 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 171 ลว.24 เม.ย.63 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 COO 20 พ.ค. 2563
299 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว82 ลว.11 มี.ค.63 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 COO 20 พ.ค. 2563
300 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 173 ลว.27 เม.ย.63 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง COO 20 พ.ค. 2563
301 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 120 ลว.31 มี.ค.63 เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 COO 20 พ.ค. 2563
302 หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 108 ลว. 25 มี.ค.63 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 103 วรรคหนึ่ง (2) หรือ (4) COO 20 พ.ค. 2563
303 เอกสารประกอบการประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 พ.ค.63 COO 19 พ.ค. 2563
304 แจ้งเวียนคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เรื่อง มอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (เพิ่มเติม) COO 19 พ.ค. 2563
305 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 CIO 19 พ.ค. 2563
306 สรุป Planfin (ครึ่งปีหลัง) ปีงบประมาณ 2563 CFO 14 พ.ค. 2563
307 การวิเคราะห์ Planfin 8 แบบ (ครึ่งปีหลัง) ปีงบประมาณ2563 CFO 14 พ.ค. 2563
308 รายงานผลการดำเนินงาน CFO ไตรมาส 2 CFO 14 พ.ค. 2563
309 รายงานผลการดำเนินงาน CFO ไตรมาส 1 CFO 14 พ.ค. 2563
310 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ COO 12 พ.ค. 2563
311 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 COO 12 พ.ค. 2563
312 สำเนาคำสั่งเขตสุขภาพ(รวม) COO 12 พ.ค. 2563
313 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1269/2560 ลว.13 ก.ย.60 มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข COO 12 พ.ค. 2563
314 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13/2563 แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข สำหรับแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COO 8 พ.ค. 2563
315 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 560/2563 แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 4 COO 8 พ.ค. 2563
316 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 104/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเสื่อสารประชาสัมพันธ์เขตสุขภาพ COO 8 พ.ค. 2563
317 การจำแนกงบประมาณรายจ่าย COO 8 พ.ค. 2563
318 ผลคะแนนตัวชี้วัดที่ 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ไตรมาส 2 COO 24 เม.ย. 2563
319 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม2563) COO 16 เม.ย. 2563
320 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม COO 15 เม.ย. 2563
321 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 CIO 13 เม.ย. 2563
322 คู่มือบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ (กรมบัญชีกลาง 29 ม.ค.ุ62) COO 27 มี.ค. 2563
323 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสุถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 มี.ค. 63 COO 20 มี.ค. 2563
324 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 10 มีนาคม 63 CIO 17 มี.ค. 2563
325 เล่มการขับเคลื่อนงานตามประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 (แก้ไข) CIO 17 มี.ค. 2563
326 มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามโครงการราชทัณฑ์ฯ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 CIO 16 มี.ค. 2563
327 คำสั่งมอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ลงวันที่ 6 มี.ค.63 COO 9 มี.ค. 2563
328 นำเสนอรับการตรวจเยี่ยม ท่านรองปลัด ศุภกิจฯ เขตสุขภาพที่ 4 ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 CIO 7 มี.ค. 2563
329 เอกสารประกอบการอบรมการวิเคราะห์การเงินการคลัง 24 ก.พ.63 ณ รพ.ปทุมธานี CFO 25 ก.พ. 2563
330 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 ก.พ. 63 CIO 21 ก.พ. 2563
331 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม2562) COO 17 ก.พ. 2563
332 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Chief Officer ปีงบประมาณ 2563 และแก้ไข คณะทำงาน RDU-AMR CIO 1 ก.พ. 2563
333 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 ม.ค.63 CIO 27 ม.ค. 2563
334 ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2563 CSO 27 ม.ค. 2563
335 คำสั่งคณะกรรมการ Chief Officer 2563 เขตสุขภาพที่ 4 6 ม.ค. 2563
336 ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 CSO 19 ธ.ค. 2562
337 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1402/2562 ลว.13 ธ.ค.62 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ COO 19 ธ.ค. 2562
338 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที ่1410/62 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ COO 18 ธ.ค. 2562
339 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 11 ธ.ค.62 CIO 17 ธ.ค. 2562
340 หนังสือกรมบัญชีกลาง บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม 2562 COO 13 ธ.ค. 2562
341 แจ้งเวียนการลาของข้าราชการ พนักงานราชการ COO 10 ธ.ค. 2562
342 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ COO 4 ธ.ค. 2562
343 หนังสือกรมบัญชีกลาง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เดือน มกราคม 2562 COO 3 ธ.ค. 2562
344 มติที่ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 19 พ.ย.62 CIO 3 ธ.ค. 2562
345 หนังสือแจ้งเวียนการขอใช้งบประมาณสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพ COO 26 พ.ย. 2562
346 สรุปผลการดำเนินงานการประเมินผลงานวิชาการ ปี 59 - ปี 62 CHRO 19 พ.ย. 2562
347 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 COO 19 พ.ย. 2562
348 กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม COO 18 พ.ย. 2562
349 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๒๐ ลว.๒๙ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ COO 18 พ.ย. 2562
350 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๒๑ ลว.๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน COO 15 พ.ย. 2562
351 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ COO 15 พ.ย. 2562
352 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 COO 15 พ.ย. 2562
353 หนังสือเวียน สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๗๕ ลว.๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง COO 12 พ.ย. 2562
354 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 COO 12 พ.ย. 2562
355 ประชาสัมพันธ์รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 COO 11 พ.ย. 2562
356 ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมกำกับดูแลองค์การที่ดี รพศ รพท เขตสุขภาพ (27 พ.ย.62) COO 11 พ.ย. 2562
357 หนังสือประกาศนโยบาย OG ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 COO 11 พ.ย. 2562
358 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง การกำหนดให้แพทย์อื่นทำหน้าที่ดูแลผู้รับบริการแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2562 CSO 11 พ.ย. 2562
359 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 CSO 11 พ.ย. 2562
360 คู่มือ การบันทึก PO การตรวจรับ และการสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย COO 8 พ.ย. 2562
361 แบบขออนุมัติ/เบิกจ่าย การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ COO 8 พ.ย. 2562
362 แบบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ COO 8 พ.ย. 2562
363 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 CIO 7 พ.ย. 2562
364 เอกสารประกอบการประชุม Conference PCC วันที่ 8 พ.ย. 62 การจัดการ 40% CSO 7 พ.ย. 2562
365 เอกสารประกอบการประชุม Conference PCC วันที่ 8 พ.ย. 62 การคัดเลือกกรรมการ CSO 7 พ.ย. 2562
366 เอกสารประกอบการประชุม Conference PCC วันที่ 8 พ.ย. 62 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ CSO 7 พ.ย. 2562
367 เอกสารประกอบการประชุม Conference PCC วันที่ 8 พ.ย. 62 01 มอบนโยบาย CSO 7 พ.ย. 2562
368 แบบฟอร์มทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนครุภัณฑ์ COO 7 พ.ย. 2562
369 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๒๑ ลว.๓๐ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน COO 7 พ.ย. 2562
370 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๕๒๐ ลว.๒๙ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ COO 7 พ.ย. 2562
371 หนังสือเวียน สป ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๗/ว ๒๒๘๐ ลว.๑๘ ต.ค.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ COO 7 พ.ย. 2562
372 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๓/ว ๔๗๖ ลว.๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ COO 7 พ.ย. 2562
373 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลว.๑๗ ก.ย.๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง COO 7 พ.ย. 2562
374 หนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลว.๑ พ.ค.๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ COO 7 พ.ย. 2562
375 บัญชีราคามาตรฐานราคาครุภัณฑ์ (สำนักงานงบประมาณ 2561) COO 7 พ.ย. 2562
376 แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ COO 7 พ.ย. 2562
377 แบบฟอร์มสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร COO 7 พ.ย. 2562
378 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี COO 6 พ.ย. 2562
379 คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักบริหารยุทธศาสตร์ดีวิถีชีวิตไทย(นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร) ลว.31ต.ค.62 COO 6 พ.ย. 2562
380 กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 COO 6 พ.ย. 2562
381 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 COO 6 พ.ย. 2562
382 คู่มือการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 COO 5 พ.ย. 2562
383 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข COO 5 พ.ย. 2562
384 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข COO 5 พ.ย. 2562
385 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 COO 4 พ.ย. 2562
386 ระเบียบกระทรวงการคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 COO 4 พ.ย. 2562
387 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 COO 4 พ.ย. 2562
388 บันทึกเงินทดรองปฏิบัติราชการ COO 4 พ.ย. 2562
389 แบบขอส่งหลักฐานคืนเงินยืมงบประมาณ COO 4 พ.ย. 2562
390 คู่มือการประเมิน ITA ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 COO 4 พ.ย. 2562
391 คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 COO 4 พ.ย. 2562
392 ประชุมการบริหารจัดการเขตสุขภาพ วันที่ 9 ต.ค.62 COO 4 พ.ย. 2562
393 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 COO 4 พ.ย. 2562
394 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ COO 4 พ.ย. 2562
395 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ.2563 COO 4 พ.ย. 2562
396 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประชุมสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ปี 2562 COO 4 พ.ย. 2562
397 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปี 2561 สรุปประเด็นและตัวชี้วัดตรวจราชการ COO 4 พ.ย. 2562
398 กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชกระทรวงสาธารณสุขและรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข COO 4 พ.ย. 2562
399 ทำเนียบรายชื่อผู้ประสานงานระหว่างส่่วนกลางกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 และเขต13 กทม. COO 4 พ.ย. 2562
400 ทำเนียบรายชื่อผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1-12 และเขต13 กทม. COO 4 พ.ย. 2562
401 คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาสำหรับข้าราชการ COO 4 พ.ย. 2562
402 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ COO 4 พ.ย. 2562
403 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ COO 4 พ.ย. 2562
404 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด COO 4 พ.ย. 2562
405 คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข COO 4 พ.ย. 2562
406 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Chief officer ปีงบประมาณ 2562 COO 4 พ.ย. 2562
407 คำสั่งแต่งตั้ง ผอ. รองผอ. เขต 4 และรักษาการ ผอ ปีงบประมาณ 2562 COO 4 พ.ย. 2562
408 คำสั่งมอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 COO 4 พ.ย. 2562
409 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 COO 1 พ.ย. 2562
410 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม2562 COO 1 พ.ย. 2562
411 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2562 COO 1 พ.ย. 2562
412 ความรู้ทั่วไปและข้อพึงระวังสำหรับผู้บริหารในการควบคุม กำกับ การจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข COO 1 พ.ย. 2562
413 พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฉบับที่ 9 COO 1 พ.ย. 2562
414 สรุป พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 - 2560 COO 1 พ.ย. 2562
415 ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 COO 1 พ.ย. 2562
416 สัญญาการยืมเงิน แบบ 8500 COO 1 พ.ย. 2562
417 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล แบบ 7131 COO 1 พ.ย. 2562
418 บันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการ COO 1 พ.ย. 2562
419 แบบเบิกค่าชดเชยน้ำมันรถส่วนตัว COO 1 พ.ย. 2562
420 บันทึกขอเบิกค่าทางด่วนพิเศษ COO 1 พ.ย. 2562
421 แบบ บก.111 COO 1 พ.ย. 2562
422 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 COO 1 พ.ย. 2562
423 แบบขอส่งหลักฐานและขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย(ทดรองจ่าย) COO 1 พ.ย. 2562
424 ขออนุมัติใช้เงินส่วนตัวทดรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและจำเป็น COO 1 พ.ย. 2562
425 แบบตอบรับการเป็นวิทยากร COO 1 พ.ย. 2562
426 แบบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก COO 1 พ.ย. 2562
427 ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร COO 1 พ.ย. 2562
428 ใบสำคัญรับเงิน COO 1 พ.ย. 2562
429 เอกสารประชุมการบริหารจัดการเขตสุขภาพ วันที่ 9 ตค 62 เขตสุขภาพที่ 4 10 ต.ค. 2562
430 รายชื่อ PCC ปี 59-62 CSO 8 ต.ค. 2562
431 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ กรกฎาคม2562 CSO 8 ต.ค. 2562
432 รายชื่อคลีนิกที่ขึ้นทะเบียนในปี 2559-2562 CSO 4 ต.ค. 2562
433 ผลการดำเนินงานการจัดตั้งคลินิกกัญชา เขตสุขภาพที่ 4 CSO 4 ต.ค. 2562
434 คู่มือหลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) CSO 15 ส.ค. 2562
435 คำสั่งมอบหมายภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 4 14 มิ.ย. 2562
436 รายงานผลการดำเนินงาน Service Plan ปีงบประมาณ 2561 CSO 10 ต.ค. 2561
437 รายงานผลการดำเนินงาน Service Plan ปีงบประมาณ 2560 CSO 5 ต.ค. 2561
438 เอกสารสรุปตรวจราชการรอบ 2 กรณีปกติ 2561 ตรวจราชการ 9 ส.ค. 2561
439 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ CPPO 18 ม.ค.61 ณ รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี เขตสุขภาพที่ 4 19 ม.ค. 2561
440 เอกสารสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุมวิชาการมหกรรมเขตสุขภาพ 7-8 สิงหาคม 2560 CKO 19 ม.ค. 2561
441 คำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 4 28 ธ.ค. 2560
442 เล่มการขับเคลื่อนงานตามประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 CIO 20 ธ.ค. 2560
443 ผลงานนำเสนอประชุม 7-8 สค 60_7 CKO 8 ธ.ค. 2560
444 ผลงานนำเสนอประชุม 7-8 สค 60_6 CKO 8 ธ.ค. 2560
445 ผลงานนำเสนอประชุม 7-8 สค 60_5 CKO 8 ธ.ค. 2560
446 ผลงานนำเสนอประชุม 7-8 สค 60_4 CKO 8 ธ.ค. 2560
447 ผลงานนำเสนอประชุม 7-8 สค 60_3 CKO 8 ธ.ค. 2560
448 ผลงานนำเสนอประชุม 7-8 สค 60_2 CKO 8 ธ.ค. 2560
449 ผลงานนำเสนอประชุม 7-8 สค 60_1 CKO 8 ธ.ค. 2560
450 องค์ความรู้เด่นเขต4_ใบตองกายสิทธิ์ CKO 8 ธ.ค. 2560
451 องค์ความรู้เด่น เขต4_360 องศา CKO 8 ธ.ค. 2560
452 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ เขต CKO 8 ธ.ค. 2560
453 PA ปี 2560 รอบ 9 เดือน เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 4 8 ธ.ค. 2560
454 PA ปี 2560 รอบ 6 เดือน เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 4 8 ธ.ค. 2560
455 PA ปี 2560 รอบ 3 เดือน เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 4 8 ธ.ค. 2560
456 PA ปี 2560 รอบ 12 เดือน (เขตสุขภาพที่ 4) เขตสุขภาพที่ 4 8 ธ.ค. 2560
457 สรุปตรวจราชการ รอบปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 4 ตรวจราชการ 1 ธ.ค. 2560
458 สรุปตรวจราชการ รอบปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 3 ตรวจราชการ 1 ธ.ค. 2560
459 สรุปตรวจราชการ รอบปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 2 ตรวจราชการ 1 ธ.ค. 2560
460 สรุปตรวจราชการ รอบปกติ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2560 คณะที่ 1 ตรวจราชการ 1 ธ.ค. 2560
461 สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตรวจราชการ 1 ธ.ค. 2560
462 จัดสรรงบดำเนินงาน งวดที่ 1 CIO 2 พ.ย. 2560
463 รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 CIO 30 ต.ค. 2560
464 เอกสารประชุมประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 CIO 30 ต.ค. 2560
465 การตรวจสอบแบบคำขอประเมินผลงาน CHRO 24 ต.ค. 2560
466 เอกสารสำหรับตรวจราชการและกำกับติดตามนโยบายสำคัญปี 2561 เขตสุขภาพที่ 4 9 ต.ค. 2560
467 แผนผังและการทำเรื่องตำแหน่งว่าง CHRO 6 ต.ค. 2560
468 การบริหารตำแหน่งว่าง ที่ สธ 0201.032.ว379 ลว.9ก.พ.60 CHRO 6 ต.ค. 2560
469 การบริหารตำแหน่งว่าง ที่ สธ 0201.032.ว2113 ลว.28ก.ย.59 CHRO 6 ต.ค. 2560
470 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน ( ว 2836 / 27 กันยายน 2560) CHRO 6 ต.ค. 2560
471 เอกสารประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4 ต.ค 60 CIO 6 ต.ค. 2560
472 คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 2 ต.ค. 2560
473 แบบฟอร์มรายงาน House Model เขตสุขภาพที่ 4 6 ก.ย. 2560
474 แผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 4 6 ก.ย. 2560
475 ไฟล์ประกอบการประชุมติดตามการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 19 มิ.ย.60 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เขตสุขภาพที่ 4 6 ก.ย. 2560
476 แบบสอบถามการควบคุมภายใน CSO 6 ก.ย. 2560
477 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 4 6 ก.ย. 2560
478 PA และตัวชี้วัดการตรวจราชการ พร้อม template ปี 2560 เขตสุขภาพที่ 4 6 ก.ย. 2560
479 ไฟล์ประชุมขับเคลื่อนแผนฯ 20 ปี เขต 4 วันที่ 18 ต.ค 59 รพ นครนายก เขตสุขภาพที่ 4 6 ก.ย. 2560
480 สรุปการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 เรื่อง ปฏิรูประบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 6 ก.ย. 2560