กิจกรรมผู้บริหาร แสดงทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงทั้งหมด
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ผลการเรียงลำดับ (Ranking) ความพึงพอใจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ (เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย) 2018-09-25
2 คำสั่งเกี่ยวกับเขตสุขภาพ ที่่ยังมีผลบังคับใช้จำนวน 14 ฉบับ 2018-09-24
3 หนังสือเชิญส่งผลงานวิชการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 2018-07-19
4 เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ 2018-07-12
5 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม “มหกรรมวิชาการ นครจตุบุรีศรีปทุมทอง”เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 2018-07-02
6 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 2018-06-15
7 ประชาสัมพันธ์หลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านสื่อต่างๆ ของหน่ว่ยงาน 2018-06-13
8 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2560– 31 มีนาคม 2561) เขตสุขภาพที่ 4 2018-05-22
9 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2018-03-02
10 เล่มตรวจราชการ ปี 2561 2017-12-27
กิจกรรมหน่วยงาน

เครือข่าย เขตสุขภาพที่ 4