สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929
# หัวข้อข่าว

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์...

อบรมการใช้โปรแกรม Smart Office

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมชาติ  สุจริตรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Smart Office โดยวิทยากรข...

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศิล...

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าถอดบทเรียนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเล่าถอดบทเรียนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพท...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และการติดตามประเมินผลภายใต้การปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 4

        ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 โดยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการติดตาม...

โครงการอบอบรมการบริหารกายจัดสมดุลด้วยศาสตร์มณีเวช เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์​สมยศ​ ศรี​จาร​นัย สาธารณสุข​นิเทศ​ก์​ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธาน การเปิดโครงการอบอบรม การบริหารกายจัดสมดุลด้วยศาสตร์มณีเวช เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุม 80 พรรษา โรงพยาบาลเสาไห...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) กล่าวให้โอวาทในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิ...

โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุ...

กิจกรรม 5 ส. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

โครงการอบรมหลักสูตรจุดประกายชีวิตเพื่อสร้างความรักผูกพันองค์กรและการทำงานเป็นทีมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

เขตสุขภาพที่ 4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตสุขภาพที่ 9

          วันที่ 25 -26 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปใ...

ประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง Sandbox

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับสปสช.เขต 4 โดย นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นายชลอ ศานติวรางคณา  ผู้อำนวยการสปสช.เขต 4 พร้อมด้วย นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เขตสุขภาพที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภ...

ประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนั...

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคิวของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบคิวของโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 22 กันยายน 25ุ63 ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นายแพทย์พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนค...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครนายก

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ลงตรวจราชการจังหวัดนครนายก ติดตามประเด็น Agenda Based, ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง ระดับเขต ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง ระดับเขต ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการปร...

ประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม  2563 นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 โดยสรุปเนื้อหาดังนี้ 1 การขอใช้อาคารสำนักงานเขต...