สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929

กิจกรรมผู้บริหาร

# หัวข้อข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสระบุรี 2567

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวนโรค กรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง เขตสุขภาพที่ 4

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2567

เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขตาม All Hazard ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

ประชุมวิชาการการดูแลพฤติกรรม และจิตสังคมใน NCDs

พิธีเปิดงานมหกรรม Colonoscopy จังหวัดนครนายก

เขตสุขภาพที่ 4 ศึกษาดูงานตามนโยบายมะเร็งครบวงจร ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ประชุมติดตามการดำเนินงาน โรคเบาหวานระยะสงบ (Diabetes Remission)

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ร่วมกับเขตสุขภาพที่ 4 ณ โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ประชุมมอบนโยบายและชี้แจง การดำเนินงานชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx)

ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอ่างทอง

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ณ โรงพยาบา

เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยบริการปฐมภูมิ และทีมพี่เลี้ยงเรื่อง กระบวนการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดอ่างทอง

ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมี อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมสรรหาและคัดเลือกบุคคล และองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award) เขตสุขภาพที่ 4

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2567

ประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงการดำเนินงาน โรคเบาหวานระยะสงบ (Diabetes remission)

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โรงพยาบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1

ลงพื้นที่เยี่ยมชมมินิธัญญารักษ์ ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เปิดสถานชีวาภิบาลต้นแบบเขตสุขภาพที่ 4 วัดพระบาทนำ้พุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประชุมเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาส ลงพื้นที่เยี่ยมชมมินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลอุทัย

ประชุมเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2568 จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4

ประชุมสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายบัตรประชาชนใบเดียว เขตสุขภาพที่ 4

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) กรุงเก่า ครบ ๗๐๐ ปี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Kick Off “ยกระดับ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามประเด็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี

ผตร.เขตสุขภาพที่ 4 ประชุมหารือร่วมกับ แกนนำ อสม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2567

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จ้งหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมกำกับติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เขตสุขภาพที่ 4

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคคลและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นการดำเนินงานสื่อสารสาธารณะและสังคม Care D+ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อกำกับติดตามประเด็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบางกรวย โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โรงพยาบาลบางใหญ่

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ้านนาและโรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดปทุมธานี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดปทุมธานี

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมโรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมมอบนโยบาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมโรงพยาบาลสระบุรี

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/2567

ผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจสอบพื้นที่ไฟไหมโกดังเก็บสารเคมี อำเภอภาชี

โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้นำทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2567

โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนนทบุรี

ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามนโยบาย “ 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว “ระยะที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดอ่างทอง

ประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2567

แถลงข่าวโครงการช่วยเหลือเยียวยา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่บาดเจ็บและเสียชีวิต

มอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Award

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดลพบุรี

ประชุม กขป.เขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งภที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดนครนายก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ “30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เปิดโครงการจัดอบรมการให้บริการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (Intra - Uterine Insemination : IUI)

เปิดงาน Kick Off โรงพยาบาลอัจฉริยะ ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี

วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Kick Off โรงพยาบาลอัจฉริยะ ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย...

ประชุมวิชาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ตาธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา เขตสุขภาพที่ 3 และ 4

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการความร่วมมือระหว่างศูนย์ตาธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาตา เขตสุขภาพที่ 3 และ 4 โดย...

ประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม EOC ชั้น 3 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าร่วมประชุม เพื่อกำกับติดงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พร้อม...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อ...

ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง โรงพยาบาลธัญบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย น...

Kick Off การแพทย์ปฐมภูมิ ลดแออัด ลดรอคอยด้วยการเจาะเลือด ผู้ป่วยเรื้อรัง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานKick Off การแพทย์ปฐมภูมิ : ลดแออัด ลดรอคอย ด้วยการเจาะเลือดผู้ป่วยเรื้อรัง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอ่างทอง เพื่อกำกั...

Kick Off โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 14 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีเปิดงานKick Off โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน Kick Off โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 “พาหมอไปหาประชาชน จังหวัดลพบุรี“

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Kick Off โครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข ปี 2567 “พาหมอไปหาประชาชน จังหวัดลพบุรี”ณ ห้องประชุมเพชรนารา...

ประชุมวิชาการจัดระบบบริการเพื่อการดูแลพฤติกรรม และจิตสังคม ระดับเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมวิชาการจัดระบบบริการเพื่อการดูแลพฤติกรรมและจิตสังคม ระดับเขตสุขภาพที่ 4 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนก...

ประชุมการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการของขวัญปีใหม่ 2567 พาหมอไปหาประชาชน กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ สำนักงานเขตสุข...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567 และติดตามการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติด

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย นพ.ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินในการรองรับผู้บาดเจ็บ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567...

กิจกรรมรณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”

วันที่ 29 ธันวาคม 2567 เวลา 07.30 น.นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานปล่อยคาราวานรถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉิน รณรงค์ “Drink Don’t Drive ทุกชีวิตปลอดภัย มั่นใจแพทย์ฉุกเฉิน” พร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2567 พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานการแ...

พิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาเพื่อเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจรด้วยสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน

วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. นพ.ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพเพื่อเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งครบวงจรด้วยสื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัด...

ประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นพ.ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ ชั้น 8 อาคาร 6 สป....

ประชุม Finding HPV = Stop Cervical Cancer ค้นหาเชื้อ HPV = หยุดมะเร็งปากหมดลูกประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิด โครงการ “รณรงค์หยุดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย FINDING HPV STOP CERVICAL CANCER” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุ...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Integrated Care For Older People Thailand สูงวัยสุขภาพดี สู่วิถีชีวิต Blue Zone

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 มอบหมายให้นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ Integrated Care For Older...

พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเวชศาสตร์จราจร (ATM Annual Conference: AAC 2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเวชศาสตร์จราจร เรื่อง ภาพใหม่เชิงระบบงานเวชศาสตร์จราจร : เทคโนโลยีการจัดการ และเวชปฏิบั...

ประชุมราชการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นายแพทยปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมราชการขับเคลื่อนและบูรณาการการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมโรงแรมแคนทารี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป้าหมายในกา...

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 8.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุมเจษฎาบดินทร์ ชั้น 9 โร...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติและขอบคุณภาคีเครือข่าย

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมงานและรับรางวัลในกิจกรรมงานเชิดชูเกียรติและขอบคุณภาคีเครือข่าย “ 1-M doses HPV Vaccine : Together We Succeed”โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐม...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลสุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลสุขภาพด้วยบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่ ณ ห้องประชุมอัมพวัน ชั้น 6 โรงพยาบาลสิงห์บุรี เพื่อเพิ่มประ...

พิธีเปิดป้าย “Infertile Clinic“ขับเคลื่อนการส่งเสริมเพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพ Give Birth Great World ผ่านสัญลักษณ์ปลาตะเพียน

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “Infertile Clinic ณ อาคารพุทไธศวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานชีวาภิบาลนำร่อง เขตสุขภาพที่ 4 ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดลพบุรี นำโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร...

การประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้น และการมอบนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันนี้ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการประชุมสื่อสารนโยบายมุ่งเน้น และการมอบนโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายแพทย์สันติ พร้อ...

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลสารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) และคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลสุขภาพ (Chief Digital Officer : CDO เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านข้อมูลสารสนเทศ (Chief Information Officer: CIO) และคณะอนุกรรมการด้านดิจิทัลสุขภาพ (...

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมงาน Kick Off โครงการ (Healthy Cities MODELs) จังหวัดน่าน

23 พฤศจิกายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดน่าน นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานและการประชุมพัฒนาเมืองต้นแบบด้านสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) โดยมี แพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงศ์ คณะ...

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบระดับ Group Benchmarking โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบระดับ Group Benchmarking โรงพยาบาลในเขตสุขภ...

พิธีเปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม (Care D+)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์สาธารณสุขจ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 10/2566 นำโดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 อาคารอำ...

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพ ที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดหอผู้ป่วยโรคทางเดินอาหาร ณ ชั้น 3 อาคารพุทไธศวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพ ที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดหอผู้ป่วยโรคทางเดินอาหาร ณ ชั้น 3 อาคารพุทไธศวรรย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์ส...

Kick-off ฉีดวัคซีน HPV สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี และกองโรคติดต่อ จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick-off ฉีดวัคซีน HPV โดยกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลู...

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธย...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 9/2566 นำโดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย ชั้น 8 อาคารศรีสุ...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ นางสาวอังคณา จรร...

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงินการคลัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุข...

ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พศ. 2567

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดส...

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้บริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสิริมา ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการ ฯ นายแพทย์สมชาติ สุจริตรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน รองหัวหน้ากลุ่มงาน และผู้ที่ได้ร...

ศึกษาดูงาน “การพัฒนาระบบบริการ” โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 กันยายน 2566 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงพยาบาลปากช่...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 - 2570

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น . นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 มอบหมายให้นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภา...

พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 วัตถุประสงค์เพื...

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นายแพทย์โชคชัย สาครพานิ...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 พ.ศ. 2566 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของ คปสอ.ลำลูกกา และโรงพยาบาลส่งเสริมส...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของ คปสอ.สามโคก และ คปสอ...

ตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชกา...

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความก้าวหน้าในการจัดเตรียมงาน อา...

ประชุมพิจารณาการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพิจารณาการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ โรง...

ประชุมวิชาการสูตินรีเวชส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการป้องกันมารดาตาย และทารกปริกำเนิดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 2 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ และ ประธาน Service plan กล่าวรายงาน โดยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมก...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อรับฟังสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปี...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2566 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของ คปสอ.พรหมบุรี และโรงพยาบาลส่งเส...

รวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มผู้สูงอายุ)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดูแลรายบุคคลและการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพรายบุคคล และพิธิลงนามบันทึกข้อตกลง...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณ...

ตรวจราชการฯ เพื่อเตรียมสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการฯ เพื่อเตรียมสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประธานประเด็นตรวจราชการนำเสน...

ตรวจราชการฯ เพื่อเตรียมสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบป...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก โดยช่วงเช้ารับฟังผลการดำเนินงานของ คปสอ.องครักษ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก

วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก โดยรับฟังผลการดำเนินงานของ คปสอ.บ้านนา และ โรงพย...

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Sevice Plan)สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเงียบพลัน (Intermediate Care)

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Sevice Plan)สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเงียบพลัน (Intermediate Care) ระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน WebEx Mee...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเช้ารับฟังการนำเสนอ ของ คปสอ.ปากเกร็ด และ รพ.สต.คล...

เปิด "โครงการระบบจัดยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการระบบจัดยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติ (ระบบราง) ห้องยาสำเภาทอง" ณ อาคารสำเภาทอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สา...

ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2566 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ผู้บริหาร ...

โครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากร ด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล Hospital Accreditation : HA ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ บุคลากรด้านกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล Hospital Accreditation : HA ในเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่การมีสุขภาพดีวิถีใหม่ (HL Forum)

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สู่การมีสุขภาพดีวิถีใหม่ (HL Forum) โดยมีนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจั...

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พร...

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลดการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองแค เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในประเด็นการลดการบาดเจ็บจากการจราจรทาง...

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของงานการพยาบาลตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ปริมาณและคุณภาพของงานการพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสายงานพยาบาลวิชาชีพ...

บูรณาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสาธารณสุข ร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความ เข้มแข็งเครือข่ายสาธารณสุขด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พื้นที่จังหว...

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3 ประจำ...

ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน การลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดลพบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมโดยมี นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี นายแพทย์นุสิทธิ์ ชัยประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัฒนานิคม พร้อมคณะผู้ห...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอนโยบาย และทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีส่วนร่วม โดยมีคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างว...

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี และ โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ เพื่อตรวจดูความพร้อมการให้บริการสุขภาพด้านต่างๆ รวมถึงรับ...

การประชุมหารือบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาของ เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาของ เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี เป้าหมายในการเข้าร...

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านหมอ เพื่อรับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงาน คปสอ. บ้านหมอ อาทิ ข้อมูลพื้นฐาน การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง การแพท...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกร...

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลดการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมระดับ จังหวัดในประเด็นการลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร...

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลดการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวมระดับจังหวัดในประเด็นการลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิ...

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะ ลงตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ชั้น 2 โรงพยาบาลแก่งคอย โดยรับฟังการนำเสนอผ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมประชุมวิชาการพร้อมลงนาม MOU โรคลมชัก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงนามความร่วมมือด้านโรคลมชักภายใต้โครงการพัฒนาการเข้าถึงการรักษาโรคลมชักอย่างถูกต้อง...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานแพทย์แผนไทย การจัดบริการตามนโยบาย EMS และลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ และ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภา...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งท...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงกลาโหม ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของกระทรวงกลาโ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลลาดห...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยตรวจเยี่ยม โรงพยาบาล...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ บทบาทภารกิจ สายงาน ตำแหน่ง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ บทบาทภารกิจ สายงาน ตำแหน่ง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณ...

การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 โดยมีนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เข...

ผู้ช่วยรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้ตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชกา...

การประชุมพิจารณาการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมพิจารณาการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และผ่านระบบออนไลน์ Zo...

ปลัดลงตรวจ จ.สิงห์บุรี

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างว...

ปลัดลงตรวจ อ่างทอง

วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง โดยมีคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิว...

อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร (Advanced Management Program : AMP)

นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการอบรมหลักการพัฒนาผู้บริหาร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และศักยภาพด้าน...

ประชุมการสร้างเครือข่ายนำร่องต้นแบบการจัดบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุ/คลินิกผู้สูงอายุอย่างเชื่อมโยงไร้รอยต่อ

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมผอ.สุวัตร์ งามภูพันธ์ อาคารอุบัติเหตุชั้น 5 โรงพยาบา...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 มอบหมายให้นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบ...

ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.พระนารายณ์มหาราช รพ.พระพุทธบาท และ รพ.สระบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา...

ประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. เขตสุขภาพที่ 4 วางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วย...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการจราจรทางถนน Road Traffic Injury (RTI)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ จากการจราจรทางถนน Road Traffic Injury (RTI) โดยมีเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม ได...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.วิหารแดง และ รพ.สต.หนองสรวง จ.สระบุรี

          วันที่ 20 มีนาคม 2566 ช่วงบ่าย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลวิหารแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสรวง จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน ระบบบริการ ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบและประเมินผล จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุข คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายแพทย์อำ...

มอบพระพุทธรูปประจำจังหวัด เขตสุขภาพที่ 4 ณ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส่งมอบพระพุทธรูปประจำจังหวัด ให้แก่นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการ และนิเทศงาน ร...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้ทำหน้าที่...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้ทำหน้าที่...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะผู้ทำหน้าที่ต...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังการประชุมผู้ทำห...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชก...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชก...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติร่วมกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง "กรมอนามัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี" ณ ตลาดในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. นำโดย ดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง "กรมอนามัย ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี " ณ ตลาดเทศบาลหนองแซง ตลาดเทศบาลหนองแค และ ตลาด 100 ปี จังหวัดสร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมความสำเร็จการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ณ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัด...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์  นางสาวอังคณา &...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.  นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4  นางสาวอังคณา จรร...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.  นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4  นางสาวอังคณา จร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราช...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราช...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จังหวัดนนทบุรีโดยมีน...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00  น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจร...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนนทบุรี รับฟังการประชุมผู้ทำหน้...

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบป...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ที่ปรึกษา นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ค...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4  นางสาวอังคณา  จรรยากุ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า การบริหารงานบุคคลในเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงานบุคคล ในเขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการสุขภาพเขตเมือง ที่ 1 วัดลานนาบุญ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการสุขภาพเขตเมือง ที่ 1 วัดลานนาบุญ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นหน่วยบริการของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ...

การอบรมและชี้แจงโครงการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล และการจ่ายเงินแบบมุ่งเน้นคุณค่า ของโปรแกรมป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเปรียบเทียบกับการดูแลแบบมาตรฐานในเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมและชี้แจงโครงการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล และการจ่ายเงินแบบมุ่งเน้นคุณค่า ของโปรแกรมป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเปรียบ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปากเกร็ด และ โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลปากเกร็ด และโรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยโรง...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลง...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. ...

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ต้อนรับนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เดินทางเข้าสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และเข้าประชุมร่วมกับนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิ...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลแสวงหา คปสอ.แสวงหา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ เพื่อรับฟังข้อมูลพื้น...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี  สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นท...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และในเวลา 10.30 น. ลงเยี่ยมโรงพยาบาลบางก...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนครนายก

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.  นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  พร้อมคณะ และนายแพทย์ปรีชา  เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 ผู้อำนวยการสำ...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนครนายก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก ในช่วงเช้ารับฟังการนำเสนอข้...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดนครนายก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.55 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครนายก ในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปา...

เปิดโครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข " ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไล ชั้น 7 โรงพ...

พิธีเปิดงาน

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน "ร่วมพลัง อสม. มอบของขวัญปีใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 4" ภายใต้โครงการจัดงานของขวัญปีใหม...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประช...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 /2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าผลการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 /25...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดลพบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี โดยมีนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ...

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประม...

ประชุมเครือข่ายนักยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รักษาการในตำ...

ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหา ระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รักษาการในตำ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมละออ-เฉลิม ช...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2566   ณ ห้องประชุมละออ-เฉลิม ชั้น 4 อาคารผู้...

ชุมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ สำนักงานเขตส...

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายแพทย์สุ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิด

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิด "หอผู้ป่วยใส่ใจ" โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมีแพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยแพ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยแพทย์หญิงชนิดา สยุมภูร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายแพทย์วิทูรย์ อน...

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 /2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวาย แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โรงพยาบาลปทุมธานี

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง ราชสาริณีสิร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี โดยมีนายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และ นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอ่างทอง โดยมีนายแพทย์ทวีโชค โรจนอารัมภ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และ แพทย์หญิงสิริมา ทิพย...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามลง...

ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้ง "กลุ่มงานการพยาบาลบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ"

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งกลุ่มงานการพยาบาลบริจาคและ ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อในโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักง...

ประชุมทำแผนปี พ.ศ. 2566

                วันที่  26 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ...

วันมหิดล ประจำปี 2565

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 07.00 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ พระ...

ประชุมขับเคลื่อนและกำกับติดตามงานในระดับพื้นที่เขต 4 สระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และประธานประเด็น Big rock ท...

การประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2565

              วันที่ 21 กันยายน 2565 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วย นางสาวอังคณา จรรย...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเจรจาเพื่อขอรับบริจาคดวงตาโดยบูรณาการร่วมกับสาขาการดูแลแบบประคับประคองสาขาตา เขตสุขภาพที่ 4”

วันที่ 21 กันยายน 2565 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเจรจาเพื่อขอรับบริจาคดวงตาโดยบูรณาการร่วมกับสาขาการดูแลแบบประคับประคองสาขาตา เขตสุขภาพที่ 4” ณ ห้อ...

สรุปผลตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Webex Meeting) สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมพิธีเปิดให้บริการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต)

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดให้บริการโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นปร...

การประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “มหกรรมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี...

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 4

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเท...

งาน “มหกรรมอาหารเป็นยาวิธีชุมชนเพื่อคนสระบุรี” ณ ศูนย์ OTOP Complex

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐม...

การประชุมวิชาการ "การเรียนรู้การสนทนาสร้างแรงจูงใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย และแกนนำด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4"

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการการเรียนรู้การสนทนาสร้างแรงจูงใจ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับบุคลากรสาธารณสุขเครือข่าย และแกนนำด้านสุขภาพ ผ่านร...

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2565

            วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารน...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลาดบัวหลวง เพ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี

                          วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) พร้อมทีมผู้ตรวจราชการ และคณะนิเทศ รับฟังสรุปผลการตรวจราชการแ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอน.ลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี

          วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทีมผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน เดินทางไปรับฟังสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการวางแผนการดำเนินงาน “โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ เขตสุขภาพที่ 4”

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการวางแผนการดำเนินงาน “โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

              วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทีมผู้ตรวจราชการ และคณะนิเทศ ลงพื้นที่ตร...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก

                 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก

        วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทีมผู้ตรวจราชการและคณะนิเทศ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ...

คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมพิธีเปิดงาน “ขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาค ปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 ” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ เดินทางร่วมพิธีเ...

ตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการ “ดวงตา สดใส ใกล้บ้าน” การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 9

        เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ในฐานะประธาน Service Plan สาขารับบริจาคอวัยวะ กสธ. ร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังโครงการ “ดวงตา ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ให้การต้อนรับนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี

      วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหาร แ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนโควิด-19 และจัดทำแผนรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เขตสุขภาพที่ 4

         ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมถอดบทเรียนโควิด-19 และจัดทำแผนรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ...

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา จังหวัดอ่างทอง

                  วันที่ 12 กรกฎาคม  2565 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการขยายเครือข่...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) พร้อมทีมผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน เดินทางไปรับฟังสรุปผลก...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนนทบุรี

             วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 –16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยกา...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนนทบุรี

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 น.ส.อังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชก...

ประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมจัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการเด็ก เขตสุขภาพที่ 4 ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยมี แพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ปร...

การประชุมพิจารณาการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่  4 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เขตสุขภาพที่ 4  ครั้งที่ 2/2565 ณ. ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงา...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมลงเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดปทุมธานี

        วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใ...

พิธีเปิดงาน “คนสระบุรีร่วมใจ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ลดป่วย ลดตาย โรคไข้เลือดออก” มอบเกียรติบัตรอำเภอ นำร่องป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เยี่ยมชมบูทนิทรรศการ และปล่อยขบวนรถรณรงค์ 13 อำเภอ จังหวัดสระบุรี

                         วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม...

คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการ Big Rock และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 12

          ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565  นำโดยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ นายแพทย์สาธ...

พิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจและคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) โรงพยาบาลพระพุทธบาท

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.39 น.ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ณ อาคารอนุสรณ์ 30 ปี ชั้น 2 โดยมี แพทย์หญิงอังค...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ​ (MOU) การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน​ และโครงการพัฒนาศักยภาพ​อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้าน​ (อสม.) จังหวัดอ่างทอง

วันที่​ 29​ พฤษภาคม 2565​ เวลา​09.00​​​ น.​ นายแพทย์​พูล​ลาภ​ ฉั​นท​วิจิตร​วงศ์​ ผู้​ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ พร้อมด้วย นายแพทย์​สมยศ​ ศรี​จาร​นัย​สาธารณสุข​นิเทศ​ก์​ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) นายแพทย์​ธนะวัฒน์​ วงศ์ผัน​ นายแพทย์​สา...

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2565

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00–16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขน...

การประชุมคณะกรรมการสาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

         วันที่ 25 พฤษภาคม  2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสาขาการรับ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ติดตามความก้าวหน้า “แอปพลิเคชั่น คุยกับหมอ” และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลหนองแซง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาโซลูชั่น IoT ตรวจจับการหกล้มในผู้สูงอายุระหว่างเขตสุขภาพที่ 4

             วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00–12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานกล่าวเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตก...

ประชุมคณะกรรมการ Chief Health Promotion Prevention and Protection Officer : CPPO เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/ 2565

              วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ <...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาการจ่ายแบบ Value base บริการดูแลก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีแพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสร

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาการจ่ายแบบ Value base บริการดูแลก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีแพทย์หญิงไสว...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ณ โ...

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 22 เมษายน​ 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะความ

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2565

         ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 –16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธา...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

       วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 4

            วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมอนุ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 และการให้บริการดูแลผู้ป่วย covid-19 พื้นที่ จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี และ จ. พระนครศรีอยุธยา

          วันที่ 12 เม.ย. 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมรอง...

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 (ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานจัดประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 ตำแหน่งนายก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมงานมอบโล่รางวัล จังหวัด ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ตามเป้าหมาย

                วันที่ 7 เมษายน 2565 ณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2565

             วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย...

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการถอดบทเรียนการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 4 ระยะ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4-5 เมษายน 2565 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปการถอดบทเรียนการปฏิรูปเขตสุขภาพท...

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7...

ประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระดับเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระดับเขตสุขภาพที่ 4...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนนทบุรี

           วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนนทบุรี

        วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–17.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อม...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยนางสาวอังคณา จรรยากุลว...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระบุรี

              วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ก้าวเข้าสู่ Smart Hospital โรงพยาบาลสระบุรี

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.35 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ ก้าวเข้าสู่ Smart Hospital&rdquo...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Big Rock ผู้สูงอายุ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น .นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Big Rock ผู้สูงอายุ

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน การประชุมการสร้าง Health literacy NCDs พื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมการสร้าง Health literacy NCDs พื้นที่

การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) โดยมี นา...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 17.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทีม ผู้ตรวจราชการและคณ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดนครนายก

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ร่วมงานรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้สูงอายุ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ร่วมงานรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้สูงอายุ ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนนทบุรี (วัดกู้ ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนการชี้แจงการดำเนินงาน Big Rock ผู้สูงอายุ step 3 ผ่านระบบ Zoom Meetings

        วันที่ 16 มี.ค. 65 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

ประชุมติดตามการบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 4

        วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการและเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบ ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานวิจัยศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการคลอดก่อนก...

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4

         วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานปร...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดปทุมธานี

     วันที่ 11  มีนาคม 2565 เวลา 09.00 –16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Webex Meetings <...

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทีมผู้ตรวจราชการและคณะนิเทศ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงา

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทีมผู้ตรวจราชการแล...

สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการพัฒนาระบบปลูกถ่ายกระจกตา เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับสถาบันเครือข่ายโรงเรียนแพทย์

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการพัฒนาระบบปลูกถ่ายกระจกตาร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 ณ รพ.พระ

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทีมผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน เข้าพบนายชัยชาญ  สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 พร้อม

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เขต

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมทีมผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน เดินทางไปรับฟัง

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) พร้อมทีมผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน เดินทา...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                       วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดลพบุรี

         วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–17.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจ...

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนสุขภาพที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC)

        วันที่ 23 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. เขตสุขภาพที่ 4 ได้รับเกียรติจากนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณ...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอ่างทอง

                 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 –16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจร...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00–15.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำน...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน Age-friendly Hospital

                วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4)  ...

การประชุมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 4

            วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 นำโดยนายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมย...

คณะติดตามประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการ ของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์สาธิต การใช้อุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง (ศูนย์ร่วมสุข) ในจังหวัดสระบุรี

         วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) พร้อมคณะนายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธ...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานเปิดโครงการ Ayutthaya healthcare Ecosystem จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานเปิดโครงการ Ayutthaya

ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการ พื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง (เขตสุขภาพที่ 9)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณ เพ็ชรรุ่ง รักษาการนายแพทย์เชี่...

การประชุมเพื่อบูรณาการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานเขตสุขภาพปฏิรูป (8 Big Rock) ร่วมกับ การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมเพื่อ บูรณา<...

การประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 4

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุ...

การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 4

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการและบริการแบบบูรณาการของพื้นที่เขตสุ...

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care : IMC) เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Inte...

โครงการเชิงปฏิบัติการ ประสานความร่วมมือเพื่อการค้นหาผู้บริจาคอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตาเชิงรุก ระหว่างสาขา การปลูกถ่ายอวัยวะ สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสาขาจักษุ ภายในเครือข่ายบริการเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานโครงการเชิงปฏิบัติการ ประสานความร่วมมือเพื่อการค้...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการถอดบทเรียนประเด็นปฏิรูปเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถอดบทเรียนป...

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting

ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.00–16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมชั้น...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล (Biomolecular Laboratory) ตรวจวินิจฉัยเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

      เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบ...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อน การดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4

         วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเเน<...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานลดอัตราตายจากโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานลดอัตราตายจากโรคหัวใจ เขตสุขภาพที่4 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคาร...

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วย...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธาน เปิด โครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

           วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ลงพื้นที่และให้สัมภาษณ์สารคดีเชิงข่าว “การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค หญิงตั้งครรภ์ next normal”

วันที่ 23 ธันวาคม 2564  เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) และแพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำ...

สาธารณสุข​นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนการดำเนินงาน Big Rock NCDs และ Big rock Preterm เขตสุขภาพที่ 4

          วันที่  22 ธันวาคม  2564  เวลา 10.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุข​นิเทศ​ก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2564

         วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4  นายแพทย์สมยศ ศรีจา...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนปฏิรูปเขตสุขภาพเขต

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมหารือแผนความต่อเนื่องกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการเกิดโรคอุบัติใหม่

          วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมหารือแผนความต่อเนื่อง

ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) พร้อมด้วยแพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และคณะ เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนการสร้างความร...

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) พร้อมด้วยแพทย์หญิงไสววรรณไผ่ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี และคณะ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมชวน ช่วย เลิก” การพัฒนานวัตกรรมเพื่อหนุนเสริมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นวัตกรรมชวน ช่วย เลิก” การพัฒนานวัตกรรมเพื่อหนุนเสริมการควบคุ...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

  ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดสระบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมป...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 4

        วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหต...

เขตสุขภาพที่ 4 ประชุมการจัดทำคำของบประมาณตามประเด็นเป้าประสงค์ผลลัพธ์ 8 Big Rock ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

       วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ ที่ 4 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบประมาณตามประเด็นเป้าประสงค์ผลลั...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการการประชุม การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 4

        วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการการประชุม การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ...

การอบบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมกลางและระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (HIS Gateway) ในเขตสุขภาพที่ 4

ในระหว่างวันที่ 7–9 ธันวาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ร่วมบรรยายใน"เวทียกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จากส่งเสริมป้องกัน สู่การจัดบริการในชุมชนอย่างมีคุณภาพ"

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเวทียกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จากส่งเสริมป้องกัน สู่การจัดบริการสุขภาพในชุมชนอย่างมีคุณ...

การแลกเปลี่ยนประเด็นการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 โดยนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมธิการสาธารณสุข และคณะ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คนที่สอง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร...

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 4 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

         วันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจริยะ แพงมา  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานก...

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 4 ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

         วันที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น. เรืออากาศเอก นายแพทย์อัจริยะ แพงมา  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมหารือ

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกัน การคลอดก่อนกำหนด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุ

                  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานในพิธีเปิดก...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้หญิงตั้งครรภ์ในโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

      วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภ...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Rock 30 บาทรักษาทุกที่ ในเขตสุขภาพที่ 4

DONE HACKED BY THE AGENT

HI THE AGENT MAYBE HERE -------------------------- ولَعَلَّي لاَ أمُسي ولَعَلَّي مَتٌّ مْنْ يومِ امسِ --------------------------- T.ME/THEAGENTARCHIVE T.ME/Dagheer T.me/THEHOLYHUMANS ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตาม การดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยทีมศูนย์ว...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมเป็นวิทยากรใน “เวทีแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสริมพลัง (synergy) กันในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ในการสร้างเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร ในภาวะวิกฤติอย่างยั่งยืน (ตั้งแต่ระดับระดับชุมชน อำเภอ จ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมเป็นวิทยากรใน “เวทีแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเสริมพลัง (synergy) ก...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์การฉีดวัคซีนโควิด 19 สู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์การฉีดวัคซีนโควิด 19 สู่เป้าหมาย 100 ล้านโดส ตาม...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพ (Blueprint of health Service and Human Resource) ปี 2565-2569 เขตสุขภาพที่ 4

       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการจัดระบบบริการสุขภาพและกำลังคนด...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

       วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 -16.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ (ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 4)​ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และสาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

                    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  (ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 4)​ เ...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนปฏิรูป เขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 5/2564

            วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนั...

สาธารณสุข​นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4  โดยมี แพทย์หญิงไสว...

สาธารณสุข​นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมบูรณาการแผนงาน และงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมบูรณาการแผนง...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

                        วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเท...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตาม การฉีดวัคซีน COVID-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

                     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตาม การฉีดวัคซีน COVID -19 ในพื้นที่อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย ส...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ Chief Health Promotion Prevention and Protection Officer : CPPO เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2565

                  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำกับ ติดตาม การฉีดวัคซีน COVID -19 ในพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยทีมศูนย์วิชาการและคณะ ได...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2565

               วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00- 12.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภ...

ายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (100%) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30- 16.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (100%) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนปฏิรูปเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ (3s) และการควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

วันที่ 4 พ.ย . 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการ (3s) และการควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามปัญหาการบันทึกข้อมูลวัคซีน ในโปรแกรม Moph IC จังหวัดปทุมธานี

       วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามปัญหาการบันทึกข้อมูลวัคซีน ในโปรแกรม M...

สาธารณสุขนิเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2565

                 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธา...

สธน. เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการกระจายชุดตรวจ Antigen test kit ในพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการ COVID Free Setting ณ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระ​นครศรี​อยุธยา

               วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ทันตแพทย์​อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4

       วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลผลการดำเนินงานระบบ​สุขภาพ​ปฐมภูมิ​ ดีเด่น เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์​พูล​ลาภ​ ฉั​นท​วิจิตร​วงศ์ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข​เขต​สุขภาพ​ที่​ 4 เป็นประธานพ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 09.00-14.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุ...

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

              วันที่ 9 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย จ. อ่างทอง ในพื้นที่อ....

สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข​ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 8 ตุลาคม​ 2564 เวลา​ 14.15 น. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว ต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  โดยมี​ แพทย์หญิงไสววรร

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 และการถอดบทเรียนการดำเนินงาน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่การดำเนินงานและวางแนวทางการบริหารจัดการของสำนักง...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในเขต​สุขภาพที่ 4

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการปร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานขับเคลื่อน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4) เป็นประธานการปร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

           วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา  09.00–14.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภ...

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการ เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-16.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดการปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 9 (Kick Off)

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมฟังปาฐกถา "ทิศทางการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข" โดยศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ล้านคน เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

               วันที่ 24 กันยายน 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องก...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลปทุมธานี

วันที่ 24 กันยายน 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลปทุมธานี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 ล้านคน เนื่องในวันมหิดล พร้อมใ...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพด้านสาธารณสุข (Sandbox) กล่องกำลังคน เขตสุขภาพที่ 4

               วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ เป็น

ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข ​เขต​สุขภาพ​ที่ 4  เป็นประธานการประชุมประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

          วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​สาธารณสุข ​เขต​สุขภาพ​ที่ 4 ...

สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุมติดตามการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังโรงงานอุตสาหกรรม​ และตลาด ในเขตสุขภาพที่ ​4 ผ่านระบบ ZOOM cloud meeting

               วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา​ 13.00 น.​ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุมติดตามการลงพื้น...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Clouding

               วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานการปฏิรูปด้านสาธารณสุข (Sand Box) เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านระบบ Application Zoom Clouding Meeting

         วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นป...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพ ตามประเด็นเป้าหมายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ Big Rock 2 : โรคไม่ติดต่อ (NCD)

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพ ตามประเด็นเป้าหมายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ Big

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 จ.พระนครศรีอยุธยา

         วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  ตามกำหนดการตรวจรา...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  ตามกำหนดการตรวจร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมพิธีเปิดการอบรม ผ่านระบบออนไลน์

            วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการ...

สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานปฏิรูปเขตสุขภาพตามประเด็นเป้าหมายผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 5 Big Rock เขตสุขภาพที่ 4

                วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ประธานคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 เป...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสระบุรี

        วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และนางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสระบุรี

    วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสระบุรี โดยมีนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี แล...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่รับการตรวจเยี่ยมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดปทุมธานี

          วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับการตรวจเยี่ยมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองน...

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Clouding Meeting

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม...

สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ศ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมจังหวัดนครนายก

       วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่จังหวัดนครนายก ตามกำหนดการตรวจเยี่ยมของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงพยาบาลสนาม (กองบิน 2) กองทัพอากาศ จังหวัดลพบุรี

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม​ 2564 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.256...

สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุมการใช้ยา​รักษา​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ ในเขตสุขภาพที่ ​4

        วันที่ 2 สิงหาคม​ 2564 เวลา​ 12.15 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุมการใช้ยา​รักษา​...

ส่งผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 137 ท่าน กลับภูมิลำเนา โดยรถไฟขบวนพิเศษ ณ สถานีรถไฟรังสิต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมส่งผู้ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 137 ท่าน กลับภูมิลำเนา โดยรถไฟขบวนพิเศษ ณ สถานีรถไฟรังสิต จ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนนทบุรี โดยในช่วงเช้าได้ติดตามมาตรการการควบคุ...

สรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนครนายก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการตรวจราชการจังหวัดนครนายก ณ โรงพยาบาลนครนายก โดยมี แพทย์

การประชุม Big​ Rock​ ครั้งที่​ 2​ แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ผ่านระบบ ZOOM cloud meeting

          วันที่ 9 กรกฎาคม​ 2564 เวลา​ 09.00 น.​ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดนนทบุรี

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และคณะติดตาม...

การประชุม Big​ Rock​ ครั้งที่​ 1​ แนวทางการดำเนินงานผู้สูงอายุ ผ่านระบบ ZOOM cloud meeting

วันที่ 9 กรกฎาคม​ 2564 เวลา​ 09.00​ นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุม Big​ Rock​ ครั้งที่​ 1​...

การประชุมติดตามการพัฒนางานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่​ 4

วันที่ 8 กรกฎาคม​ 2564 เวลา​ 09.00 น.​ นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุมติดตามการพัฒนางานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (

ประชุมวางแผนควบคุมป้องกันโรคในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ​2019​ ในสถานประกอบการ ผ่านระบบ ZOOM cloud meeting

  วันที่ 8 กรกฎาคม​ 2564 เวลา​ 13.30​ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์​ เขตสุขภาพที่​ 4​ เป็นประธานในการประชุมวางแผนควบคุมป้องกันโรคในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้น ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

       วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโค

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ ที่แนวโน้มมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นล่วงหน้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมแผนรองร...

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด19 บุคลากรทางการศึกษาวันแรก ที่ อ.หนองแค สระบุรี พร้อมติดตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในนิคมอุตสาหกร

               วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์พูลลาภ ฉันทว...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการบริหารสาธารณสุข ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำหรับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

       วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักการบริหารสาธารณสุ...

คณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน" จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้บริหาร ร่ว...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

        วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวั

ผู้ตรวจ​ราชการกระทรวงสาธารณสุข ​เขตสุขภาพที่​ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน​ป้องกันโรคโควิด-19​ สำหรับผู้จองผ่านระบบหมอพร้อม ในพื้นที่เขตสุขภาพที่​ 4

       วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์พูลลาภ​ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4​ และคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประชา...

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสระบุรี

วันที่ 4​ มิถุนายน 2564 เวลา 15.00น. นายแพทย์สุระ วิเศษ​ศักดิ์​ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข​ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี รับฟังสถานการณ์ และการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติเชื่อไวรัสโคโนา 2019 โดยมี​ นายแพทย์กฤษ

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ติดตามการดำเนินการควบคุมโรค Covid-19 พื้นที่ จ.สระบุรี

           วันที่ 30 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น. นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการควบคุมโรค covid-19 ในพื้นที่ จ.สระบุรี โดยมี...

สธน. เขต 4 ให้เกียรติบรรยายในงานปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2564

วันที่ 19 พ.ค. 64 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติบรรยายในงานปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตรการเป็นข้...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมติดตามแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น.  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน การประชุมติดตามแนวทางการให้บริการวัคซีน covid-19 ณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดสี่มุมเมือง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสำนั...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานควบคุมโรค COVID-19 ณ พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

                  วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงาน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา IMC และสาขา Stroke เขตสุขภาพที่ 4 ผ่านทางระบบ Zoom meeting

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.  นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง( Inter...

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม จ.พระนครศรีอยุธยา

   วันที่  3 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น. นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามณ <...

การประชุมระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC COVID–19) ครั้งที่ 19/2564

   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน การ...

ผู้ตรวจ​ราชการกระทรวงสาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย covid-19 จ.ปทุมธานี

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. นายแพทย์พูลลาภ​ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4​ และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลปทุมธานี​ โดยมี​ นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี  นพ.อภิชล...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เขตสุขภาพที่ 4 นำโดย นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย อาคาร 4 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการการดำเนินงานควบคุมโรค covid-19 จ.พระนครศรีอยุธยา

          วันที่ 18 เม.ย. 64 เวลา 11.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุข...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์​โควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อมูลการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ​...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อติดตามประเด็นการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

        วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.00น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมโรง...

ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุ...

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

   เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพ...

การประชุมคณะทำงานประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประ...

สธน. เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุม service plan สาขา ออร์โธปิดิกส์ และสาขา palliative care บูรณาการร่วมกับสาขาบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ

          วันที่ 31 มี.ค. 2564 เวลา 09.00 น. นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)สาขาการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ครั้งที่ 1/2564

วันที่  31 มีนาคม. 64  เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในการประชุม  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)สาขาการดูแลผู...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ร่วมตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนค...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือ covid-19 จ. ปทุมธานี

วันที่ 18 มี.ค. 64 เวลา 09.00 น. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับมือโรค <...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนครนายก

ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564  นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในการประชุมบูรณาการการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบครบวงจร เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี 2564

               วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในก...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์สมย...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดลพบุรี

     ในระว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ  ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4  ลงพื้นที่ตรวจร...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดของจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 มีนาคม 2564 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  ลงตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดของจังหวัดนนทบุรี โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรก

รมว.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 และการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงพยาบาลปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไ...

ผตร. เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและควบคุมโรค อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์เ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมแถลงข่าวสร้างอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลสระบุรี 2

                   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่า

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยียมตลาดพรพัฒน์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยแพทย์หญิงไสววรรณ ไผ่ประเ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนนทบุรี

วันที่  18-19 ก.พ. 64  นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุข​นิเทศ​ก์

รมต สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ กองตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิตร ปลัดก...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานกาประชุมระบบบัญชาการเหตุการณ์​ด้านการแพทย์​และสาธารณสุข​เขตสุขภาพที่ 4 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 6/2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

            วันที่ 15 ก.พ. 2564  เวลา 14.00 น.นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย น...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอ่างทอง

       วันที่  16 ก.พ. 2564  นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขต

ผตร. เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมทบทวนการกำหนดระดับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุข

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เขตสุขภาพที่ 4 นำโดย นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องปร...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดปทุมธานี

              วันที่ 4 ก.พ. 64  นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุข​นิเทศ​...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 จังหวัดสิงห์บุรี

             วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตร...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม ณ ห้องประชุม สำนัก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุมกำหนดกรอบ ประเด็น แนวทางการตรวจราชการ กรณีปกติ ปี พ.ศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 4

       วันที่ 20 ม.ค. 64 เวลา 13.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อม

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 10 ชั้น โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

         เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 10 ชั้น โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีนพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

          วันที่  18 ม.ค. 64 เวลา 08.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม

สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมซ้อมแผนการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Business Continuity Plan: BCP for EID in health care facilites) เขตสุขภาพที่ 4 จ.สระบุรี

             วันที่ 15 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมซ้อมแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศรีสุลาลัย โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี

              เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เขตสุขภาพที่ 4 นำโดย นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุข

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุม EOC กรณี COVID-19

              วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ จังหวัดลพบุรี

       วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยาก...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 และ รพ. พระพุทธบาท

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมห้องตรวจปฏิบัติการควบคุ...

รองปลัด สธ. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ เป็นประธานเปิดอาคารดูแลผู้ป่วย Covid-19 ณ โรงพยาบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

                    วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารดูแล...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พื้นที่ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อม Cohort ward รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดนนทบุรี

       วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 จังหวัดนนทบุรี ติดตามการเตรี...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดอ่างทอง

           วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19 จ. นนทบุรี

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 -​12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19 จ.อ่างทอง

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 -​ 12.00 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และนางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่ว...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด-19 จ. พระนครศรีอยุธยา

                วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 -​ 13.50 น. นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง​สาธารณสุข​ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วยนายแพทย์สมยศ ศรี...

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการระบาด covid-19 พื้นที่ จ.สระบุรี

      วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการระบาด covid-19 ในพื้นที...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที...

สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี

              วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30  น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมทำความสะอาดตลาดสืบศิริและพื้นที่เสี่ยงcovid-19 อ.เมือง จ.สระบุรี

       วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อม

สาธารณสุขนิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามสถานการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และการรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงพยาบาลสระบุรี

           เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน รองผู้อำน...

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 14.30 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงพ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการงบลงทุน ปี 2564 ครั้งที่ 1/2563

                วันที่ 17 ธ.ค.63 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการงบลงทุน ปี 2564 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมโร...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2563

        เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภา...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุในกรณีเกิดภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (Business Continuity Plan : BCP)ในโรงพยาบาล ระดับ A, S เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผน BCP ณ โรงแรม

สธน เขต 4 ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ป้่องกันการคลอดก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2563 และหารือแนวทางกาดำเนินงานการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดปี งบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที

วันที่ 16 พ.ย. 63 เวลา13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4ร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปีงบประมาณ 2563 และหารือแนวทางการดำเนินงานป้องกันการค...

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการพัฒนางานสุขภาพจิตแบบบูรณาการ “Health is life : Mental Health is happy life”  เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 18 กันยายน 2563 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการพัฒนางานสุขภาพจิตแบบบูรณาการ “Health is life : Mental Health is happy life”  เขตสุขภาพที่ 4  และมอบนโยบายการดำเนินงาน ประจำปี 25...

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 9/2563

       เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข     เขตสุขภาพที่ 4

นายแพทย์ สมยศ ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันทารกกลุ่มอาการดาวน์ ณ โรงพยาบาลพระพุทธบาท

               วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ สมยศ ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 8/2563

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 8/2563 ณ ชลพฤกษ์ ร...

มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานงานมหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2563  ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัด...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 ระยะที่ 3 ณ โรงแรม สแปลนดิด...

การประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 4 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4  เป็นประธาน  การประชุมเตรียมความพร้อมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 4 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสรุปประเด็น Agenda Based , Function Ba...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ในระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล  เขตสุขภาพที่ 4

   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ ในระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล &nbs...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/2563 จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผตร เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม สสจ.ปทุมธานี โดยมี นพ.นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง สสจ. ปทุมธานี นพ. นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส นายแพท...

ประชุมเตรียมการดำเนินการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/2563 จังหวัดลพบุรี

     วันที่ 24 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมตรวจ

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/2563 จังหวัดสระบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ลงตรวจราชการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมศิริพานิช ชั้น 6 ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2563

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา เขตสุขภาพ...

ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 โรงพยา...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ลงตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องบุษราคัม ชั...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบและศักยภาพของบุคลากรเกี่ยวกับการรับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ เนื้อเยื่อและดวงตา เขตสุขภาพที่ 4 ระยะที่ 3 ณ โรงแรม สแปลนดิด...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 2/2563 จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ลงตรวจราชการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมอัมพวัน ชั้น 6 ต...

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขตสุขภาพที่ 4 จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ลงตรวจราชการจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมรัตนศิริวิไ...

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนครนายก

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ลงตรวจราชการจังหวัดนครนายก ติดตามประเด็น Agenda Based, ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยร่วมหารือร่วมกับตัวแทนผู้นิเทศ...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมจังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมจังหวัดสระบุรี ในเวลา 10.00 น. เดินทางถึงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ประเด็นติดตามการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน   ของ...

ประชุมหารือแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ณ ห้องประ...

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือโรค <...

ผตร. เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับมือโรค covid-19 จ.นครนายก

วันที่ 20 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับมือโรค covid-19

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือโรค covid-19  ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือโรค covid-19  ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์ม...

นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุมหารือกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (operation) เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 16 เม.ย. 63 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุมหารือกลุ่มภารกิจป...

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือโรค covid-19 จังหวัด สิงห์บุรี

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4เดินทางตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือโรค covid-19 จังหวัด สิงห์บุรี โดยมี นายแพทย์วิวัฒน์ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณ...

ประชุม แนวทางการพัฒนาและกำหนดเปิดบริการตรวจ PCR เขตสุขภาพที่ 4

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการประชุม แนวทางการพัฒนาและกำหนดเปิดบริการตรวจ PCR เขตสุขภาพที่ 4 โดยมีนายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี ให้การตอนรับ และปรึกษาหาร...

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ  สำนักงานสาธา...

ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ  โรงพยาบาลสระบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ  โรงพยา...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมการเตรียมการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นพ.สุระ วิเศษศักด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือ covid-19 ณ.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 63 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือ covid-19 ณ.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์พนัส โสภณพงษ์ นายแพ...

สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือ Covid-19 จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือ Covid-19 จังหวัดสิงห์บุรี ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ผู้...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือผู้ป่วย COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับมือผู้ป่วย COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นพ.ศรีศักด์ ตั้งจิตธรรม นา...

สธน. เขต 4 ตรวจเยี่ยม รพ.สามโคก เรื่องการซักซ้อมเตรียมความพร้อมการให้บริการรักษาพยาบาล รองรับ covid19

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาสุข ร่วมการซ้อมแผนรับมือบนโต๊ะกรณี covid-19 (TTX-covid-19) ผ่านระบบ video conference

 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะกรณี covid-19 (TTX-covid-19) ผ่านระบบ   video conference  ณ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน...

ประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23  มีนาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในการประชุมสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ VDO Conference  ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจัง...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อซักซ้อมในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กรณี (COVID-19)

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อซัก...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้อ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการจังหวัดนนทบุรี นการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ กรณี (COVID-19)

 วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงตรวจเยี่ยมหน่วยบริการจังหวัดนนทบุรี 1) รพ.บางกรวย 2) รพ.บางใหญ่ 3) รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์ 4) รพ.เกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์ 5) รพ.บางบัวทอง 6) รพ.ไทยน้อย 7) รพ.ปากเกร็...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่4 ประชุมเตรียมการรับมือ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 28. กุมภาพันธ์ 2563. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่4 ประช...

อบรม “การวิเคราะห์การบริหารด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 4”

         เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม “การวิเคราะห์การบริหารด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพท...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 1/2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4   เป็นประธานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 ก...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด้านควบคุมโรคที่ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 <...

ประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

เมื่อวันอังคารที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านกา...

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 กรณีปกติ ณ จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจ​ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพ<...

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 กรณีปกติ ณ จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายสุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจ​ราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 กรณีปกติ ณ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จ...

ตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ ศรี...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

    “เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8...

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 กรณีปกติ ณ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขต

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วม "กิจกรรมจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส " กินร้อน ช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจการล้างมือ"

วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ สมยศ ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์เขตส...

การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 4 กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์​ใหม่ 2019

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขน...

ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 กรณีปกติ ณ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.63 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ​ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี ...

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

วันที่ 29 มกราคม​ 2563 นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี​ เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการพัฒนางานระบบบริการสุขภ...

ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ​ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

         วันที่ 24 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ​ 60 พรรษานวมินทราชินี ตำบลโคก<...

การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ  รอบที่ 1/2562 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี เพื่อร...

มหกรรมสุขภาพดีวิถีคนอ่างทอง

            วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล และนางสาวเรวดี รัศมี

สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

  วันที่ 20 มกราคม​ 2563 นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติ​เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมสรุปตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 10.30 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  และนายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนิน...

สธน. เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุม service plan สาขาแม่และเด็ก

       วันที่ 17 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่  4 เป็นประธานการประชุม service plan สาขา แม่และเด็ก และชี้แจง แนวทางการดำเนินงานเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด เขตสุ...

ผู้ตรวจ​ราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 กรณีปกติ ณ โรงพยาบาลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท...

อสม. หมอประจำบ้านต้านโรคและภัยสุขภาพจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งเครือข่าย อสม. หมอประจำบ้านต้านโรคและภัยสุขภาพจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนอง...

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรต...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.สาริกา จังหวัดนครนายก

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 เวลา 13.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4  ไปเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข  ทำความดีด้วยหัวใจ ณ เรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมให้กำลังใจเจ้...

สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 กรณีปกติ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 กรณีปกติ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก โดยมี นายแพทย์วิโรจน์&nb...

สธน เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 / 2563 จ.นครนายก

  วันที่ 13 มค 2563 เวลา 13.00 น. นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1/2563   ณ รพ.นครนายก โดยมี นพ.พรเพชร นันทวุฒิพันธุ์ ผอ.รพ.นครนายก และคณะเจ้าหน้าที่ผู้นิเทศงานการป้องกันการคลอ...

ผตร. เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลายจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 มกราคม 63 เวลา 10.00 น.นายแพทย์สุระ  วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 และนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลายจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชน รั...

สธน เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

  วันนี้ (6 มค. 63 ) นพ.สมยศ ศรีจารนัย สธน เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยมี นพ. วิโรจน์  รัตนอมรสกุล นพ.สสจ.นครนายก พร้อมด้วยคณะอนุกรรม...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 8 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 น. นพ.แพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต พร้อมด้วย นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และนางรัจ