สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929

การติดตั้ง Solar Cell

Link รายงานความก้าวหน้าการติดตั้ง Solar Cell
ลำดับ หัวข้อ ลิ้งข้อมูล ไฟล์ วันที่
1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักหรืออาคารที่พัก หรือเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและยานพาหนะของหน่วยบริการในสังกัด พ.ศ.2566 - 2023-10-01
2 คำสั่ง สธ.มอบอำนาจให้นพ.สสจ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข - 2023-09-01
3 หนังสือกระทรวงการคลัง การกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพิ่มเติม - 2023-09-01
4 รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งโซลาเซลล์ เขตสุขภาพที่ 4 เดือนมีนาคม 2566 - 2023-06-01
5 รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งโซลาเซลล์ เขตสุขภาพที่ 4 เดือนเมษายน 2566 - 2023-06-01
6 รายงานความก้าวหน้าการติดตั้งโซลาเซลล์ เขตสุขภาพที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2566 - 2023-06-01
7 ประชุมชี้แจง กกพ.ระยะที่ 1 องค์ความรู้ ขั้นตอน ตัวอย่าง TOR https://drive.google.com/drive/folders/1Oq4RT2M3ZnJM5WzyjQ0W9_vRzeC7245j 2023-05-26
8 การขับเคลื่อนนโยบายการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สป. _291165 - 2023-05-24
9 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1/2566_190166 - 2023-05-24
10 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 2/2566_160266 - 2023-05-24
11 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 1/2566_290366 - 2023-05-24
12 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน_300366 - 2023-05-24
13 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานทดแทน ครั้งที่ 3/2566_180566 - 2023-05-24
14 รวมประกาศจัดสรร (กกพ.) คำชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน - 2023-05-24