สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
youtube youtube youtube youtube
กิจกรรม
จัดประชุมโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากร การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566

จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างทีมงานเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท แอนด์ ปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ และนางสาวอังคณา จรรยากุลวงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ภายในงานมีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานฯ โดยหัวหน้ากลุ่มงาน และนำเสนอแผนปฏิบัติการสำนักงานเขต สุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2567 ได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การสร้างและพัฒนาทีมงา" ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยวิทยากร ร้อยตรี กัณฐัศว์ ทองไข "Growth Mindset กุญแจสำคัญของการสร้างทีมงาน" และคณะวิทยากร รวม 4 คน เพื่อนำปรับใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ต่อไป