สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 2024-06-14
2 ประกาศพระบรมราชโองการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี 2024-06-14
3 แจ้งการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 2024-06-13
4 งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 2024-06-13
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผ่าน e-GP ระยะที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๔ 2024-06-12
6 เน้นย้ำการเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในการครอบครอง การขนส่ง การทำลายสารเคมีและวัตถุที่เป็นอันตราย 2024-06-10
7 ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดบริการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นส่งเสริมการมีบุตร 2024-06-07
8 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสปสธ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 2024-06-06
9 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2024-06-05
10 การดำเนินการใช้งานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง 2024-06-04
11 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่ 4) 2024-05-30
12 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งผอ.รพช. สสอ. ผอ.รพ.สต.และผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (ฉบับที่ 3) 2024-05-30
13 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2568-2570 2024-05-28
14 ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมเดิน วิ่งการกุศล "ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16" 2024-05-14
15 คำสั่งจัดตั้งสำนักมาตรฐานวินัยและระบบคุณธรรม 2024-05-13
16 แจ้งผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปี 2566 2024-05-13
17 งบทดลอง ประจำเดือน เม.ย.67 2024-05-13
18 คำสั่งสป.สธ. มอบอำนาจเกี่ยวกับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสัญญาในการดำเนินการฯติดตั้งอุปกรณ์จากพลังงานแสงอาทิตย์ 2024-05-07
19 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคหืดขั้นรุนแรง 2024-05-03
20 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2566 2024-05-03
21 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 2024-05-03
22 แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตกรรม) 2024-05-02
23 การเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบจัดยาอัตโนมัติผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (Automatic Dispensing Machine) ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 2024-04-30
24 งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567 2024-04-24
25 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 2024-04-18
26 กำหนดแบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ 2024-04-17
27 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพบาบาลสำหรับผู้ป่วยมะเร็งฯ 2024-04-17
28 กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ 2024-04-17
29 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 600/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ (ฉบับที่2) 2024-04-09
30 ขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 2024-04-09
31 ประชาสัมพันธ์ "การจัดทำข้อสงวนไม่รับอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ" 2024-04-09
32 การพิจารณาทบทวนความจำเป็น เหมาะสมของประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฯ 2024-04-09
33 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2024-04-04
34 ขอรับการสนับสนุนสั่งพวงหรีดสภากาชาดไทย_11 มี.ค.67 2024-04-04
35 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์_7 มี.ค.67 2024-04-04
36 มาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน_สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี_29 ก.พ.67 2024-04-04
37 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 554/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2024-04-03
38 กฎกระทรวงแบ่งราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 2024-04-02
39 ชี้แจ้งสถานะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน 2024-04-02
40 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2024-03-27
41 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2024-03-18
42 รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 2024-03-13
43 ขอเชิญเสนอรายชื่อนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี พ.ศ.2567 2024-03-12
44 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 2024-03-12
45 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 420/2567 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2024-03-08
46 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 2024-03-07
47 ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง 2024-03-07
48 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2024-02-29
49 คำสั่งสธ.ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2024-02-23
50 ระเบียบสป.สธ ว่าด้วยการขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสป.สธ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือเป็นผู้แทน 2024-02-23
51 ระเบียบสป.สธ ว่าด้วยการขออนุญาตใช้ชื่อหน่วยงานในสังกัดสป.สธ ประกอบชื่อมูลนิธิหรือสมาคม 2567 2024-02-23
52 การดำเนินการตามพิธีการทางการทูต 2024-02-19
53 การเร่งรัดการเสนอร่างกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 2024-02-19
54 ขอสนับสนุนงบประมาณค่ารักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย 2024-02-19
55 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับจากกองกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 2024-02-19
56 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 2024-02-15
57 กองกฎหมาย เปลื่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่ 2024-02-13
58 ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-02-13
59 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศฯ 2024-02-13
60 สธ0201.02ว80_050267 การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 2024-02-09
61 (กวจ).ว41-240167แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 2024-02-07
62 สธ.3903-070267 สป.สธ.แจ้วแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายฯ 2024-02-07
63 ขอเชิญชวนส่งผลงาน Best Practice ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan Sharing) ครั้งที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2024-02-05
64 ภาพกิจกรรมการอบรมการให้บริการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (Intra - Uterine Insemination : IUI) เขตสุขภาพที่ 4 2024-02-02
65 ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับภาษาอังกฤษ 2024-02-02
66 ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และขอเชิญส่งผลงานนำเสนอ 2024-02-01
67 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย 2024-01-25
68 สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ 2024-01-22
69 แนวทางประกอบประเมินผลงานสายงานทันตแพทย์ ปี 66 2024-01-18
70 เชิญทีมให้บริการคลินิกส่งเสริมการมีบุตรโรงพยาบาล MD level 2 เขตสุขภาพที่ 4 เข้าร่วมอบรมการให้บริการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (Intra – Uterine Insemination: IUI) ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป MD Level 2 เขตสุขภาพที่ 4 2024-01-18
71 สธ. ส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 2024-01-16
72 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ 2024-01-12
73 ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ 2024-01-12
74 งบทดลองประจำเดือน ธ.ค.66 2024-01-10
75 ปฏิทินการปฏิบัติงานผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ ปี 2567 (291266) 2024-01-10
76 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งทรงลงปรมาภิไธยการจ่ายเงินเดือน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 (281266) 2024-01-10
77 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2566 (281266) 2024-01-10
78 แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลักงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 2024-01-10
79 งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 2024-01-10
80 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๗๐ 2024-01-04
81 แนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 2024-01-04
82 ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ E-catalog by กรมจัดหางาน และเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เทศกาลปีใหม่ 2023-12-27
83 ประชาสัมพันธ์เช่าบูชาวัตถุมงคลของศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร 2023-12-27
84 รายงานการประชุมประเมินผลการควบคุมภายใน สป(ส่วนกลาง) 2023-12-26
85 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2023-12-22
86 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" 2023-12-22
87 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 2023-12-22
88 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 2023-12-22
89 เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 2023-12-21
90 เชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2023-12-21
91 ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17 (มิถุนายน 2567) 2023-12-21
92 ขอส่งคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 2023-12-19
93 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-12-19
94 งบทดลอง ประจำเดือน เม.ย.67 2023-12-13
95 งบทดลองประจำเดือน พ.ย.66 2023-12-12
96 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ ให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของสมาชิก ประจำปี 2567 2023-12-12
97 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 2023-12-12
98 วัดหนองม่วงขอรับตัดโอนซากพัสดุเก่ารื้อถอนอาคาร วัสดุที่เลิกใช้งาน 2023-12-07
99 วัดโนนพะไล ขอบริจาครถยนต์ตุ้เก่า ครุภัณฑ์สำนักงานเก่าให้วัดในชนบททุรกันดาร 2023-12-07
100 แนวทางการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-12-01
101 ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-01
102 วันดินโลก 2023-12-01
103 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 15/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่2) 2023-11-23
104 การสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ 201166 2023-11-22
105 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ 2023-11-17
106 แนวทางการทำรับนำส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเป็นรายได้แผ่นดิน 2023-11-16
107 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-11-14
108 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 2023-11-14
109 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯตุลาการศาลปกครองสูงสูด 2023-11-13
110 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2566 2023-11-09
111 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ 2023-11-09
112 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-08
113 ประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 2023-11-07
114 กระทรวงสาธารณสุขเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงาน InfoComm Asia 2024 2023-11-02
115 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2567 2023-11-02
116 ประชุมวิชาการ CNF 15 thCardiac Network Forum 2024 : บูรณาการ ประสานพลังสร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล 2023-10-27
117 รายงานงบทดลองประจำปี 2566 2023-10-27
118 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสป.สธ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เข้าร่วมชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2023-10-27
119 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1506/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข_241066 2023-10-27
120 การปิดศูนย์ต้นทุนภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เเห่ง ในระบบ New GFMIS Thai 27/10/2566 2023-10-27
121 ขอให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบของ สตง.ปีงบ2566 2023-10-25
122 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ลว 30 สค 66 2023-10-18
123 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 2023-10-17
124 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 9/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ 161066 2023-10-17
125 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่51 รอบ12 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-10-16
126 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2566 2023-10-16
127 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจรพ.สต ให้อบจ. 2023-10-12
128 คำสั่งสธ.ที่ 1463/2566 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ สธ. 2023-10-12
129 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2023-10-12
130 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข_091066 2023-10-10
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2023-10-05
132 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 2023-10-02
133 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสปสธ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 2023-10-02
134 รวมกฎหมาย ระเบียบ และมิตคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเวลาปฏิบัติราชการและการปฎิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนราชการและในหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-09-30
135 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 2023-09-29
136 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1224/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผตร. (การขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 2023-09-28
137 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน 2023-09-28
138 ประกาศและคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 "ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานตามมาตรา 10 และมาตรา 16 แห่งพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 2023-09-27
139 ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ 2023-09-27
140 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 2023-09-27
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-09-21
142 ประชาสัมพันธ์วารสารและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2023-09-20
143 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา 2023-09-20
144 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน จำนวน 3 ตำแหน่ง 2023-09-15
145

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบจัดยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

2023-09-13
146 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2023-09-12
147 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 2023-09-12
148 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 2023-09-12
149 เร่งรัดการชำระหนี้ค่าบริการโทรศัพท์ค้างชำระ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2566 2023-09-12
150 ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อเข้าสรรหาบุคคลหน่วยงาน โครงการที่ได้ทำคุณประโยชน์ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" 2023-09-08
151 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2023-09-07
152 เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566 2023-09-05
153 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-09-05
154 ตอบข้อหารือในประเด็นการขอรับเงินสนับสนุนเงินบำรุง 2023-08-30
155

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566

2023-08-30
156 รับย้าย รับโอนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 2023-08-23
157 รับสมัคร เพื่อคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญฯ 2023-08-23
158 เชิญชวนส่งบทความลงดีพิมพ์เผยแพร่วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ของ สคร.4 สระบุรี 2023-08-18
159 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลประกอบงบทดลองปี 2566 ในระบบ T-AFS ไตรมาสที่ 3 2023-08-18
160 หนังสือแจ้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 (030866) 2023-08-17
161 การกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพิ่มเติม 2023-08-17
162 แจ้งยกเลิกการใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 2023-08-17
163 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-08-15
164 โครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ)จำนวน 10 โครงการ 2023-08-15
165 รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 2023-08-15
166 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย จำนวน 2 หลักสูตร 2023-08-15
167 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักหรืออาคารที่พักฯ พ.ศ.2566 2023-08-11
168 ประชาสัมพันธ์เข้าเรียนรู้ เยี่ยมชม และใช้งานพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) 2023-08-09
169 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข 2023-07-25
170 สำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2023-07-19
171 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2023-07-12
172 แนวทางการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 สำหรับสถานพยาบาล ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 2023-07-04
173 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2023-07-04
174 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด 19 ฯ 2023-07-04
175 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2023-07-04
176 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการคัดประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยฯ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 2023-06-28
177 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2023-06-23
178 การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังฯ 220666 2023-06-22
179 การป้องกันการกระทำความผิดหรือทุจริตด้านการเงิน 220666 2023-06-22
180 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 220666 2023-06-22
181 พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 220666 2023-06-22
182 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 220666 2023-06-22
183 พรบ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี-2546 (220666) 2023-06-22
184 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (220666) 2023-06-22
185 ระเบียบคกก.ตรวจเงินแผ่นดิน 220666 2023-06-22
186

ระบบจัดยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติ (ระบบราง) ห้องยาสำเภาทอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

2023-06-21
187 ประชาพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง และเชิญชวนส่งบทความเผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง 2023-06-20
188 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2023-06-19
189 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกเข้าประกวดในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 2023-06-14
190 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2565_231165 2023-06-14
191 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ301165 2023-06-14
192 คำสั่ง สธ. ที่1617- 2565 มอบหมายหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ 071265 2023-06-14
193 คำสั่ง สธ. ที่ 32-2566 มอบหมายผู้ตรวจราชการปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 1-12_110166 2023-06-14
194 คำสั่ง188 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ (นพ.ปรีชา สธน.เขต4)300166 2023-06-14
195 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 224-25 มอบอำนาจให้ผอ.230166 2023-06-14
196 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 97-2566 มอบอำนาจให้ผตร.230166 2023-06-14
197 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายผู้ตรวจ_สุรโชค240366 2023-06-14
198 หนังสือด่วนที่สุด ว195 แจ้งเวียนระเบียบจัดตั้งเขตสุขภาพฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 _270366 2023-06-14
199 แจ้งกฎหมายใหม่ ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 5 ฉบับ 2023-06-14
200 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 2023-06-12
201 เชิญชวนท่านที่สนใจ เรื่องการยื่นคำของบประมาณวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 2023-06-12
202 ขอเชิญชวนท่านที่สนใจยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปี 2568 2023-06-12
203 สำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2023-06-12
204 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-06-12
205 ปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 2023-06-07
206 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(07062566) 2023-06-07
207 งานวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจ 2023-06-06
208 แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติใช้เงินบำรุง ตามระเบียบเงินบำรุงฯและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2554 2023-06-06
209 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 2023-06-01
210 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2023-05-31
211 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งวารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบ E - book 2023-05-30
212 ผลการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 2023-05-25
213 หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา 2023-05-23
214 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลประกอบงบทดลองปี 2566 ในระบบ AFS ไตรมาสที่ 2 (23052566) 2023-05-23
215 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง 2023-05-19
216 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-05-16
217 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 2023-05-11
218 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม อบรม”การเขียนบทความ ทางวิชาการ” 2023-05-01
219 แนวทางจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปี2566 2023-04-21
220 แบบฟอร์มการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปี2566 2023-04-21
221 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566 (100466) 2023-04-20
222 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๖๓/๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉ2) 120466 2023-04-20
223 ตาราง work sheet planfin ปรับแผนกลางปี 2566 2023-04-20
224 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่3) (110466) 2023-04-18
225 งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-04-11
226 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2023-04-11
227 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่4 ที่ 6/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพ (ฉบับที่ 2) 050466 2023-04-05
228 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566 2023-04-04
229 จัดทำคู่มือหนังสือส่งออกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2023-03-30
230 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2023-03-30
231 วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2023-03-30
232 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2566 (ลว210366) 2023-03-28
233 คำสั่งสธ.เรื่องกำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผตร.ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ (ฉบับที่2) ลว 240366 2023-03-28
234 ขอเชิญประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเซีย ครั้ง 9 2023-03-24
235 แนวทางการจัดการสถานการณ์กราดยิ่ง 2023-03-23
236 ขอเชิญแพทย์อบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 2023-03-23
237 การรักษาภาวะพิษสารเคมี 2023-03-21
238 สรุปมติประชุม คกก.7x7 ครั้งที่ 3 (20 มี.ค.66) 2023-03-20
239 แนวทางประกอบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม) ปี 65 2023-03-14
240 แนวทางประกอบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปี 65 2023-03-14
241 หนังสือชี้แจงแนวทางการเสนอผลงานวิชาการ ต.นพ.ชพ.รังสีวิทยา ปี 65 2023-03-14
242 แนวทางการจัดทำ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ปี 66 2023-03-14
243 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-03-13
244 สธ0206.01/ว1749แจ้งส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว35 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2023-03-10
245 สธ 0206.04/ว1286 เรื่องเร่งรัดชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ค้าชำระ ณ วันที่ 30 ก.ย.65 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-03-10
246 สธ.0206.04/ว1450 ลว.23ก.พ.65 เรื่อง เร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธ.ค.65 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-03-10
247 สธ0206.01/ว1750 ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422/ว103 ลว.21 กพ.66 เรื่อง หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-10
248 ขอแจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (010366) 2023-03-08
249 ขอให้จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง รายการกระทบยอดสินทรัพย์ในระบบ AFS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-08
250 ขอให้จัดทำคำชี้แจงความเห็นหรือคำถามตามจดหมายบันทึกของ สตง.และดำเนินบันทึกข้อมูลรายการผูกพันและสรุปคดีความตามสถานะการดำเนินคดีตามกฎหมายในระบบ AFS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-08
251 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลประกอบงบทดลองปี 2566 ในระบบ AFS ไตรมาสที่ 1 2023-03-08
252 คำสั่ง คกก.5x5 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 2023-03-07
253 กค 0309/ว8 ลว.30 ม.ค.66 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2023-02-23
254 กค(กวจ)0405.2/ว56 ลว.24 ม.ค.66 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)เพิ่มเติม 2023-02-23
255 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนฯ 090266 2023-02-21
256 แจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 100266 2023-02-21
257 แนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ(Digital Pension) 110266 2023-02-21
258 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย 100266 2023-02-21
259 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ 100266 2023-02-21
260 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สธ ที่5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาตอบคำถามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2023-02-16
261 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรฯ (ฉบับที่ 2) 2565 2023-02-16
262 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565 2023-02-16
263 การประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-14
264 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-02-14
265 สำรวจคำขอความต่องการการใช้โปรแกรมศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการ 2023-02-14
266 สรุปมติประชุม คกก.7x7 ครั้งที่ 2 (14 ก.พ.66) 2023-02-14
267 แนวทางการจัดทำาผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภทวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์(ระดับเชี่ยวชาญ) 2023-02-13
268 แนวทางการจัดทำาผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำาแหน่งประเภทวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระดับชำานาญการ/ชำนาญการพิเศษ) 2023-02-13
269 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ (เพิ่มเติม)ลว. 26 มกราคม 2566 2023-02-07
270 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-01
271 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต (270166) 2023-02-01
272 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2023-01-30
273 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข-มอบอำนาจผตร. และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง-มอบอำนาจผอ._230166 2023-01-25
274 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (240166) 2023-01-25
275 ขอความอนุเคราะหสำรวจแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-01-25
276 นร 0719.1/ว43 ลว.29 ธ.ค.65 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2023-01-24
277 กค 0405.7/ว202 ลว.2 ธ.ค.65 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2023-01-24
278 กค 0405.7/ว211 ลว.19 ธ.ค.65 เรื่อง แจ้งรายชื่่อผู้ทิ้งงาน 2023-01-24
279 กค 0405.7/ว210 ลว.16 ธ.ค.65 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2023-01-24
280 การจัดส่งข้อมูลตามงบทดลองผ่านระบบ T-AFS รายไตรมาส 2023-01-23
281 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสป.สธ.ผ่านเกณฑ์การประเมินITAประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 2023-01-20
282 คำสั่ง สธ.ที่ 72/2566 มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 1-12 ลงวันที่ 11 ม.ค.66 2023-01-13
283 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 2023-01-12
284

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่๔ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๖)

2023-01-12
285 กค 0403.2/ว1360 ลว.31ต.ค.65 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)วีดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 2023-01-12
286 ประกาศคกก.บริหารเขตสุขภาพ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งผอ.รพ.สต (ฉบับที่๒) ลว.๑๒มค๖๖ 2023-01-12
287 ประกาศคกก.บริหารเขตสุขภาพ เรื่อง องค์ประกอบคกก.(ฉบับที่๒) ลว.๑๒มค๖๖ 2023-01-12
288 สธ 0207.03/325 ลว.6 ม.ค.66 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2565 2023-01-12
289 การจัดสรรรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยบริการประจำ (CUP) ที่มี รพ.สต.ถ่ายโอนไปยัง อบจ. 2023-01-12
290 กค(กรท)0433.3 ว1554 ลว.21 ธ.ค.65 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 2023-01-11
291 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ 060166 2023-01-11
292 สรุปมติประชุม คกก.7x7 ครั้งที่ 1 (10ม.ค.66) 2023-01-10
293 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันฯ 2022-12-26
294 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนฯ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2565 2022-12-26
295 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-19
296 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-19
297 ขอให้หน่วยงานบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai 081265 2022-12-19
298 แจ้งกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 131265 2022-12-19
299 กลุ่มพัฒนาระบบบริการ สป. ส่งรายงานการประชุมคกก.ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้คกก.รับรองรายงานการประชุม 151265 2022-12-19
300 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังฯ(GFMIS) 2022-12-15
301 ขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และรายงานผลในแบบสำรวจผลการปฏิบัติงานในการจ่ายเงิน รับเงินฯ 2022-12-15
302 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-12-14
303 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเขตสุขภาพ 2022-12-14
304 (ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 2565 2022-12-14
305 ประกาศผลการคัดเลือกคกก.อำนวยการ ตน.ผอ.รพ และ นายกเทศมนตรี_281165 2022-12-09
306 รับสมัครข้าราชกา ดำรงตำเเหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2022-12-08
307 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยุบเลิกการจัดตั้งศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 2022-12-07
308 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-12-02
309 รายชื่อคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของเขตสุขภาพ ปี 66 2022-11-30
310 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) 2022-11-30
311 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปี 66 2022-11-30
312 ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่2) 2022-11-30
313 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทน อวช 84,000 บาท 2022-11-30
314 ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสมาชิก กบข ทำแบบสอบถามฯ 2022-11-30
315 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งาน New GFMIS Thai 2022-11-30
316 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 2022-11-30
317 กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลฯ 2022-11-30
318 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด19 (ฉบับที่2) 2022-11-30
319 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ 2022-11-30
320 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ 2022-11-30
321 ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดกิจกรรมวันดินโลกและเผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ 2022-11-30
322 สธ0202.3.6ว886ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2565 2022-11-30
323 ขอเชิญข้าราชการใหม่เข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-11-25
324 เอกสารประกอบการอบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ 2022-11-13
325

การปรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-11-03
326 ขอความอนุเคราะห์สำรวจแผนการใช้จ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11 ฉ.12) ปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 2022-11-01
327 การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-09-29
328 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญฯแก้ไขเพิ่มเติม 2022-09-19
329 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ฯ 2022-09-19
330 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 2022-09-14
331 เปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-01
332 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2565 2022-08-25
333 ขอความร่วมมือดำเนินการในระบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน(ค่าปรับ) 2022-08-25
334 เร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ณ 25 ก.ค.65 2022-08-25
335 ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 2022-08-24
336 ช่องทางการให้บริการสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2022-08-24
337 แจ้งวงเงินจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566 2022-08-17
338 คู่มือโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-08-16
339 การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการระหว่างลาป่วยซึ่งมิได้เกิดจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ฯ 2022-08-15
340 การยื่นขอรับเงินคืนจากกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ กรณีสมาชิกไม่มีสิทธิรับบำเหน็จฯ 2022-08-10
341 การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน พ.ค.-ก.ค.65 ฯ 2022-08-10
342 กำหนดการใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯบน Google Chrome 2022-08-10
343 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 28 มิ.ย.65 2022-08-10
344 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 29 มี.ค.65 2022-08-10
345 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด2019 2022-08-10
346 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา 2022-08-10
347 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพฯ 2022-08-10
348 เชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ปี งบ 65 2022-08-10
349 คู่มือโครงการวิ่งแสงนำไทยฯ 2022-08-06
350 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ Chief Officer : CDO เขตสุขภาพที่ 4 2022-08-04
351 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๘ หลักสูตร 2022-08-03
352 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 2022-07-27
353 Living 2U 2022-07-27
354 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปี 66 2022-07-25
355 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชกา่รที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-22
356 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ๒๕๖๕ 2022-07-22
357 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ 2022-07-22
358 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-07-22
359 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๕" รุ่นที่ ๒ 2022-07-22
360 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2022-07-22
361 ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 2022-07-22
362 รายชื่อทันตเเพทย์ผู้มีคุณสมบัติเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตเเพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 เขตสุขภาพที่ 4 2022-07-21
363 ประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ (๔ห้าม๓ต้อง) 2022-07-12
364 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่๔ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ราชการ(สำรอง) 2022-06-10
365 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด มิ.ย.65 2022-06-09
366 กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2022-06-09
367 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา 2022-06-08
368 ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-05-12
369 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) 2022-04-29
370 ประชาสัมพันธ์ "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๕" 2022-04-21
371 แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ 2022-04-04
372 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 2022-03-28
373 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ) 2022-03-28
374 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ 2022-03-28
375 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 2022-03-23
376 กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมตัวอย่างการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-03-23
377 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการฯ 2022-03-22
378 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ 2022-03-17
379 รวมคำสั่งคกก.สื่อสารประชาสัมพันธ์ ปี 63-64 2022-03-07
380 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2022-03-04
381 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนในนามกระทรวงสาธารณสุขไปร่วมงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 2022-03-04
382 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) 2022-03-03
383 หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) 2022-03-03
384 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง 2022-02-28
385 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลอนข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ 2022-02-23
386 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูุลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2022-02-23
387 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเขตสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม030265 2022-02-21
388 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2022-02-19
389 คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 2022-02-19
390 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 2022-02-19
391 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ 2022-02-19
392 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ(New GFMIS Thai) 2022-02-18
393 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อฯ 2022-02-18
394 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐสำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. 2022-02-18
395 กฎหมายใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว 2022-02-18
396 เผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 2022-02-18
397 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ 2022-02-18
398 ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2022-02-18
399 ขอแจ้งความตกลงการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ 2022-02-18
400 ขอส่งประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-02-18
401 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2022-02-18
402 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2022-02-03
403 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ 2021-12-28
404 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 2021-11-18
405 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ 2021-11-18
406 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 2021-11-04
407 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๘ง ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม 2021-11-03
408 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียน "พัฒนาองค์กร" สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-10-28
409 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2565 (ณ วันที่ 18 ต.ค64) 2021-10-18
410 คำสั่งมอบอำนาจและคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการ) 2021-10-07
411 การแช่เท้าสมุนไพร ข้อมูลภูมิปัญญาที่ถูกนำไปใช้จริงในระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอ่างทอง 2021-09-29
412 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ 2021-09-20
413 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-20
414 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2021-09-20
415 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 2021-09-20
416 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ 2021-09-20
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน 2021-09-06
418 ระเบียบเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2021-09-01
419 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 2021-08-24
420 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-23
421 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน 2021-08-23
422 ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน HI,CI และแจ้งปรับปรุงราคาการให้บริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-08-19
423 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน 2021-08-11
424 ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ 2021-08-04
425 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจัดซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที 2021-08-02
426 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ถูกนำไปใช้จริงในระบบบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี 2021-07-30
427 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ถูกนำไปใช้จริงในระบบบริการสุขภาพ ยาพอกเข่า ขนานที่ 1-6 2021-07-27
428 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 1728/2564 ลว 7 ก.ค.64 2021-07-19
429 คำสั่งแต่งตั้ 2021-07-19
430 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 4 9 12 ที่ 654/2564 ลว 22 มิ.ย.64 2021-07-19
431 คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 4 9 12 ลว 13 ก.ค.64 2021-07-19
432 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิบัติรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2564 2021-06-30
433 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2021-06-29
434 ประชาสัมพันธ์หนังสือล้อมวงเล่าเหล่าเภสัชกร(คบส.) 2021-06-29
435 เผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : นวัตกรรมเข็มขัดรัดข้อ 2021-06-29
436 ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2021-06-11
437 ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 2021-06-08
438 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2021-06-07
439 สำนักงานป.ป.ช.ได้เปิดการใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) และแอปพลิเคชัน WE STRONG 2021-05-31
440 ข้อมูลภูมิปัญญาที่ถูกเผยแพร่ในระบบบริการสุขภาพ 2021-05-28
441 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-25
442 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2021-05-24
443 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 20 พ.ค.64 2021-05-22
444 ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-05-22
445 แหล่งปลูกกัญชา เขตสุขภาพที่ 4 2021-05-05
446 ประสิทธิภาพของถุงประคบบ่าลดอาการปวดบ่า ไหล่ ต้นคอ ในกลุ่มพนักงานออฟฟิศซินโดรม 2021-04-22
447 ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย 2021-02-28
448 ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน จังหวัดนครนายก 2021-02-23
449 มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2021-02-19
450 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2021-01-27
451 นวัตรกรรมยาพอกสมุนไพร โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบ 2021-01-15
452 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 2021-01-07
453 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2021-01-07
454 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ฉบับเดือนธันวาคม 2563 2021-01-07
455 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 2021-01-07
456 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 2021-01-07
457 ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย 2020-12-28
458 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1458/2563 มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ 2020-12-25
459 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1419/63 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้รักษาการในตำแหน่งฯ ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ 2020-12-23
460 แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการอาหารและยา 5 ฉบับ 2020-12-02
461 ที่ สธ 0208.07/ว 2979 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือของพนักงานราชการผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2020-11-25
462 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง 2020-11-25
463 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1081/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 2020-11-04
464 ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2020-11-02
465 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-02
466 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (บทความ 5 เรื่อง) 2020-10-28
467 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 2020-10-09
468 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 2020-09-24
469 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ 270863 2020-09-02
470 ประชาสัมพันธ์หนังสือขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลรับรางวัลมหิดลทยากร 2020-08-26
471 ที่ สธ 0208.04/ว 1802 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบงบดำเนินงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-08-26
472 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1896 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-08-24
473 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม 2020-08-05
474 การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ (เภสัชกร นักเรียนทุน) 2020-07-30
475 การจัดสรรตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 2020-07-30
476 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่2 2020-07-30
477 การบันทึกข้อมูลการจ้างงานของลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างที่มีชื่ออื่นที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ 2020-07-30
478 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้ร 2020-07-30
479 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ 2020-07-22
480 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 2020-07-15
481 คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์แห่งชาติ 2020-07-15
482 คลิป เรื่องมาตรการการดำเนินการในระยะที่ 5 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2020-07-01
483 คลิป เรื่องมาตรการการดำเนินการในระยะที่ 5 ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี 2020-07-01
484 คลิป เรื่องมาตรการการดำเนินการในระยะที่ 5 ของโรงพยาบาลเสนา 2020-07-01
485 คลิป เรื่องมาตรการการดำเนินการในระยะที่ 5 ของโรงพยาบาลปทุมธานี 2020-07-01
486 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 2020-05-12
487 สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2020-04-28
488 กำหนดการอ่านการประเมินผลงานวิชาการของเขตสุขภาพที่ 4 2020-04-24
489 หนังสือหลักเกณฑ์การประเมินผลงานระดับ ชพ.และชก เพื่อขอรับเงิน -ว-246-ลว-3-ก.พ.-63 2020-04-24
490 การตรวจสอบกระบวนการประเมินผลงานวิชาการผ่าน Web site ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (สำหรับผู้ขอประเมินผลงาน) 2020-04-24
491 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13/2563 แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข สำหรับแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 2020-03-31
492 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)และสถานการณ์ภัยแล้ง 2020-03-26
493 หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิต-19 (Covid-19)(11 มีนาคม 2563) 2020-03-24
494 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิต-19 (Covid-19) (18 มีนาคม 2563) 2020-03-24
495 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 2020-03-24
496 ตารางบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-03-24
497 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 มี.ค. 63 2020-03-20
498 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามเฝ้าการระวังและการป้องกัน COVIT-19 2020-03-05
499 หลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก 2020-03-05
500 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ "กัญชาทางการแพทย์" 2020-03-03
501 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ 2020-02-03
502 การรายงานผลการดำเนินงาน Chief Officer 2019-12-19
503 การรายงานผลการดำเนินงาน PA และประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 4 2019-12-19
504 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1410/62 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 2019-12-18
505 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-04
506 กำหนดการตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 4 ของนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 ธ.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลปทุมธานี 2019-12-02
507 ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบออนไลน์ (E-learning) 2019-12-02
508 แนวทางในการขอใช้เงินงบประมาณของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 สนับสนุนการจัดประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ 2019-11-26
509 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-11-12
510 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 2019-11-12
511 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง การกำหนดให้แพทย์อื่นทำหน้าที่ดูแลผู้รับบริการแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2562 2019-11-12
512 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-11-07
513 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" ปี 2562 2019-10-28
514 ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด 2019-10-21
515 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา 2019-10-16
516 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 2-3 กันยายน 2562 2019-10-10
517 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ กรกฎาคม2562 2019-10-08
518 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 2019-10-04
519 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เขตสุภาพที่ 4 2019-09-24
520 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เขตสุภาพที่ 4 2019-08-30
521 คู่มือหลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 2019-08-15
522 นโยบายเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2019-07-23
523 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 2019-07-23
524 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านอบรมการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน 2019-05-29
525 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละจังหวัดในการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน 2019-05-24
526 ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-03-11
527 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 เวลา 08:30 - 16:30 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 2019-01-09
528 ประชาสัมพันธ์ โครงการพาผู้ป่วย(รอปลูกถ่ายกระจกตา)กลับบ้าน เพื่อผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ในเขตสุขภาพที่ 4 2018-12-08
529 ผลการเรียงลำดับ (Ranking) ความพึงพอใจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ (เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย) 2018-09-25
530 คำสั่งเกี่ยวกับเขตสุขภาพ ที่่ยังมีผลบังคับใช้จำนวน 14 ฉบับ 2018-09-24
531 หนังสือเชิญส่งผลงานวิชการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 2018-07-19
532 เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ 2018-07-12
533 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม “มหกรรมวิชาการ นครจตุบุรีศรีปทุมทอง”เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 2018-07-02
534 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 2018-06-15
535 ประชาสัมพันธ์หลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านสื่อต่างๆ ของหน่ว่ยงาน 2018-06-13
536 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2560– 31 มีนาคม 2561) เขตสุขภาพที่ 4 2018-05-22
537 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2018-03-02
538 เล่มตรวจราชการ ปี 2561 2017-12-27
539 การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2561 2017-12-20
540 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนตรวจราชการ กระทรวง ปี 2561 ที่ส่วนกลางจะ tele จากกระทรวง 28 พย. 2560 2017-11-27
541 เอกสารสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 2017-11-10
542 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัด 2017-10-11
543 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 2017-10-03
544 เอกสารการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน เขตสุขภาพ รอบ 6 เดือน วันที่ 5 มิถุนายน 2560 2017-08-04
545 แจ้งผลการจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ปี 60 2017-03-28
546 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 4 รอบที่ 1/2560 2017-03-28
547 การประกวดนวตกรรมซอฟแวร์ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2560 2017-03-28
548 เครื่องมือวัดความสูข Happinometer 2017-03-28
549 เอกสารการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2017-03-28
550 เอกสารการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินของหน่วยบริการแต่ละจังหวัด ในเขตุสขภาพที่ 4 2017-03-28
551 ประชาสันพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 2017-03-28
552 ประกาศสำนัก ป.ป.ช เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2560 2017-03-28
553 เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ "ยา" เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 2016-11-28
554

คู่มือ "สงกรานต์ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19"

0000-00-00
555

ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

0000-00-00
556

testtest

0000-00-00
557

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 

0000-00-00
558

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2565

0000-00-00
559

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเขตสุขภาพ

0000-00-00
560

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1590/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว 7 ธ.ค.65

0000-00-00
561

กค(กรท)0433.3 ว1554 ลว.21 ธ.ค.65 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

0000-00-00
562

กค 0405.7/ว210 ลว.16 ธ.ค.65 เรื่องการเพิกถอนตรายชื่อผู้ทิ้งงาน

0000-00-00
563

แนวทางการจัดทำาผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระดับชำานาญการ/ ชำนาญการพิเศษ)

0000-00-00
564

จัดทำคู่มือหนังสือส่งออกภายในในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

0000-00-00
565

แจ้งวงเงินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11 ฉ.12) ปีงบประมาณ 2566

0000-00-00
566

ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่3) (110466)

0000-00-00
567

แบบฟอร์มการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปี2566

0000-00-00
568

รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0000-00-00
569

หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา

0000-00-00
570

หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา

0000-00-00
571

หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา

0000-00-00
572

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

0000-00-00
573

ประชาสัมพันธ์เปิดสมัครผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

0000-00-00
574

แจ้งกฎหมายใหม่ ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 5 ฉบับ

0000-00-00
575

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4)

0000-00-00
576

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4)

0000-00-00
577

ประชาสัมพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี และขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง

0000-00-00
578

ประชาสัมพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง และเชิญชวนส่งบทความวิจัยเผยแแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง

0000-00-00
579

ประชาพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง และเชิญชวนส่งบทความเผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง

0000-00-00
580

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทเชี่ยวชาญระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4)

0000-00-00
581

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักหรืออาคารที่พักฯ พ.ศ.2566

0000-00-00
582

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566

0000-00-00
583

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

0000-00-00
584

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา

0000-00-00
585

งานประชุม วิชาการ CNF 15 thCardiac Network Forum 2024 : บูรณาการ ประสานพลังสร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล

0000-00-00
586

รายงานงบทดลองประจำปี 2566

0000-00-00
587

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1506/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข_241066

0000-00-00
588

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อคัดเลือกไปนำเสนอในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 17 ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

0000-00-00
589

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ

0000-00-00
590

ประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ

0000-00-00
591

ภาพกิจกรรมการอบรมการให้บริการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (Intra - Uterine Insemination : IUI) เขตสุขภาพที่ 4

0000-00-00
592

ภาพกิจกรรมการอบรมการให้บริการฉีดเชื้ออสุจิเข้าสู่โพรงมดลูก (Intra - Uterine Insemination : IUI) เขตสุขภาพที่ 4

0000-00-00
593

ภาพ

0000-00-00
594

รับสมัคร เพื่อคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญฯ

0000-00-00
595

งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 67

0000-00-00
596

ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งผอ.รพช. สสอ. ผอ.รพ.สต.และผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (ฉบับที่ 3)

0000-00-00
597

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดบริการ เพื่อขับเคลื่อนในประเด็นส่งเสริมการมีบุตร

0000-00-00
598

รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสปสธ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2

0000-00-00
599

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-GP ระยะที่ ๕  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๔

0000-00-00
600

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลผ่าน e-GP ระยะที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รุ่นที่ ๔

0000-00-00