สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและมอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ 2024-01-13
2 วัดหนองม่วงขอรับตัดโอนซากพัสดุเก่ารื้อถอนอาคาร วัสดุที่เลิกใช้งาน 2023-12-07
3 วัดโนนพะไล ขอบริจาครถยนต์ตุ้เก่า ครุภัณฑ์สำนักงานเก่าให้วัดในชนบททุรกันดาร 2023-12-07
4 แนวทางการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-12-01
5 ขอส่งประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-12-01
6 แนวทางประกอบประเมินผลงานสายงานทันตแพทย์ ปี 66 2023-11-24
7 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 15/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่2) 2023-11-23
8 การสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ 201166 2023-11-22
9 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริการและติดต่อราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ 2023-11-17
10 แนวทางการทำรับนำส่งคืนเงินกู้เหลือจ่ายเป็นรายได้แผ่นดิน 2023-11-16
11 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566 2023-11-14
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการตรวจสอบประวัติฯตุลาการศาลปกครองสูงสูด 2023-11-13
13 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน 2566 2023-11-09
14 ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2023-11-08
15 ประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2567 2023-11-07
16 กระทรวงสาธารณสุขเชิญบุคลากรในสังกัดร่วมงาน InfoComm Asia 2024 2023-11-02
17 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 2567 2023-11-02
18 ประชุมวิชาการ CNF 15 thCardiac Network Forum 2024 : บูรณาการ ประสานพลังสร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล 2023-10-27
19 รายงานงบทดลองประจำปี 2566 2023-10-27
20 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสป.สธ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เข้าร่วมชมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2023-10-27
21 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1506/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข_241066 2023-10-27
22 การปิดศูนย์ต้นทุนภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เเห่ง ในระบบ New GFMIS Thai 27/10/2566 2023-10-27
23 ขอให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบของ สตง.ปีงบ2566 2023-10-25
24 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ลว 30 สค 66 2023-10-18
25 รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 2023-10-17
26 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 9/2566 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการ 161066 2023-10-17
27 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่51 รอบ12 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-10-16
28 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบเภสัชกรรม เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 3/2566 2023-10-16
29 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับถ่ายโอนภารกิจรพ.สต ให้อบจ. 2023-10-12
30 คำสั่งสธ.ที่ 1463/2566 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ สธ. 2023-10-12
31 กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2023-10-12
32 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข มอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข_091066 2023-10-10
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2023-10-05
34 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 2023-10-02
35 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสปสธ.ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 2023-10-02
36 รวมกฎหมาย ระเบียบ และมิตคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเวลาปฏิบัติราชการและการปฎิบัติราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนราชการและในหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-09-30
37 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 8/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 2023-09-29
38 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1224/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผตร. (การขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 2023-09-28
39 วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน 2023-09-28
40 ประกาศและคำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 "ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อหน่วยงานตามมาตรา 10 และมาตรา 16 แห่งพรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 2023-09-27
41 ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ 2023-09-27
42 ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่อง กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2566 2023-09-27
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-09-21
44 ประชาสัมพันธ์วารสารและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2023-09-20
45 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา 2023-09-20
46 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน จำนวน 3 ตำแหน่ง 2023-09-15
47

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบจัดยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

2023-09-13
48 งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 2023-09-12
49 ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOIT) ระดับเขตสุขภาพและระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 2023-09-12
50 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ รับสมัครทุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2567 2023-09-12
51 เร่งรัดการชำระหนี้ค่าบริการโทรศัพท์ค้างชำระ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2566 2023-09-12
52 ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อเข้าสรรหาบุคคลหน่วยงาน โครงการที่ได้ทำคุณประโยชน์ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" 2023-09-08
53 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2565 จากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2023-09-07
54 เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566 2023-09-05
55 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-09-05
56 ตอบข้อหารือในประเด็นการขอรับเงินสนับสนุนเงินบำรุง 2023-08-30
57

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566

2023-08-30
58 รับย้าย รับโอนข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร 2023-08-23
59 รับสมัคร เพื่อคัดเลือกประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญฯ 2023-08-23
60 เชิญชวนส่งบทความลงดีพิมพ์เผยแพร่วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 ของ สคร.4 สระบุรี 2023-08-18
61 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลประกอบงบทดลองปี 2566 ในระบบ T-AFS ไตรมาสที่ 3 2023-08-18
62 หนังสือแจ้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2566 (030866) 2023-08-17
63 การกำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเพิ่มเติม 2023-08-17
64 แจ้งยกเลิกการใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบประเมินคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน 2023-08-17
65 งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-08-15
66 โครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย(เอพีโอ)จำนวน 10 โครงการ 2023-08-15
67 รับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลฟื้นฟูสภาพ 2023-08-15
68 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย จำนวน 2 หลักสูตร 2023-08-15
69 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักหรืออาคารที่พักฯ พ.ศ.2566 2023-08-11
70 ประชาสัมพันธ์เข้าเรียนรู้ เยี่ยมชม และใช้งานพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) 2023-08-09
71 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข 2023-07-25
72 สำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2023-07-19
73 งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2023-07-12
74 แนวทางการจัดบริการเพื่อดูแลผู้ป่วย COVID-19 สำหรับสถานพยาบาล ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 2023-07-04
75 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2023-07-04
76 ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด 19 ฯ 2023-07-04
77 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2023-07-04
78 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการคัดประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยฯ และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 2023-06-28
79 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2023-06-23
80 การปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังฯ 220666 2023-06-22
81 การป้องกันการกระทำความผิดหรือทุจริตด้านการเงิน 220666 2023-06-22
82 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 220666 2023-06-22
83 พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 220666 2023-06-22
84 พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 220666 2023-06-22
85 พรบ.บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี-2546 (220666) 2023-06-22
86 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (220666) 2023-06-22
87 ระเบียบคกก.ตรวจเงินแผ่นดิน 220666 2023-06-22
88

ระบบจัดยาผู้ป่วยนอกกึ่งอัตโนมัติ (ระบบราง) ห้องยาสำเภาทอง โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

2023-06-21
89 ประชาพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง และเชิญชวนส่งบทความเผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง 2023-06-20
90 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4) 2023-06-19
91 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกเข้าประกวดในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566 2023-06-14
92 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2565_231165 2023-06-14
93 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ301165 2023-06-14
94 คำสั่ง สธ. ที่1617- 2565 มอบหมายหัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ 071265 2023-06-14
95 คำสั่ง สธ. ที่ 32-2566 มอบหมายผู้ตรวจราชการปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 1-12_110166 2023-06-14
96 คำสั่ง188 เรื่อง มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ (นพ.ปรีชา สธน.เขต4)300166 2023-06-14
97 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 224-25 มอบอำนาจให้ผอ.230166 2023-06-14
98 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 97-2566 มอบอำนาจให้ผตร.230166 2023-06-14
99 คำสั่งกำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายผู้ตรวจ_สุรโชค240366 2023-06-14
100 หนังสือด่วนที่สุด ว195 แจ้งเวียนระเบียบจัดตั้งเขตสุขภาพฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 _270366 2023-06-14
101 แจ้งกฎหมายใหม่ ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 5 ฉบับ 2023-06-14
102 เชิญชวนส่งผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 15 2023-06-12
103 เชิญชวนท่านที่สนใจ เรื่องการยื่นคำของบประมาณวิจัยเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 2023-06-12
104 ขอเชิญชวนท่านที่สนใจยื่นคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund : FF) ประจำปี 2568 2023-06-12
105 สำเนาหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2023-06-12
106 งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-06-12
107 ปรับปรุงคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร 2023-06-07
108 แนวทางการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(07062566) 2023-06-07
109 งานวิจัยของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับผู้ที่มีความสนใจ 2023-06-06
110 แนวทางปฏิบัติการขออนุมัติใช้เงินบำรุง ตามระเบียบเงินบำรุงฯและหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ.2554 2023-06-06
111 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดรายชื่อหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 2023-06-01
112 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา 2023-05-31
113 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ขอส่งวารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบ E - book 2023-05-30
114 ผลการตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 2023-05-25
115 หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา 2023-05-23
116 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลประกอบงบทดลองปี 2566 ในระบบ AFS ไตรมาสที่ 2 (23052566) 2023-05-23
117 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง 2023-05-19
118 รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-05-16
119 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 2023-05-11
120 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วม อบรม”การเขียนบทความ ทางวิชาการ” 2023-05-01
121 แนวทางจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปี2566 2023-04-21
122 แบบฟอร์มการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปี2566 2023-04-21
123 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566 (100466) 2023-04-20
124 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๖๓/๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉ2) 120466 2023-04-20
125 ตาราง work sheet planfin ปรับแผนกลางปี 2566 2023-04-20
126 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่3) (110466) 2023-04-18
127 งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-04-11
128 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2023-04-11
129 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่4 ที่ 6/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตสุขภาพ (ฉบับที่ 2) 050466 2023-04-05
130 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ 2566 2023-04-04
131 จัดทำคู่มือหนังสือส่งออกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2023-03-30
132 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2023-03-30
133 วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 2023-03-30
134 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2566 (ลว210366) 2023-03-28
135 คำสั่งสธ.เรื่องกำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผตร.ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ (ฉบับที่2) ลว 240366 2023-03-28
136 ขอเชิญประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเซีย ครั้ง 9 2023-03-24
137 แนวทางการจัดการสถานการณ์กราดยิ่ง 2023-03-23
138 ขอเชิญแพทย์อบรมหลักสูตรพื้นฐานเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 4 2023-03-23
139 การรักษาภาวะพิษสารเคมี 2023-03-21
140 สรุปมติประชุม คกก.7x7 ครั้งที่ 3 (20 มี.ค.66) 2023-03-20
141 แนวทางประกอบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตกรรม) ปี 65 2023-03-14
142 แนวทางประกอบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านทันตสาธารณสุข) ปี 65 2023-03-14
143 หนังสือชี้แจงแนวทางการเสนอผลงานวิชาการ ต.นพ.ชพ.รังสีวิทยา ปี 65 2023-03-14
144 แนวทางการจัดทำ ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน ปี 66 2023-03-14
145 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-03-13
146 สธ0206.01/ว1749แจ้งส่งสำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว35 เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 2023-03-10
147 สธ 0206.04/ว1286 เรื่องเร่งรัดชำระหนี้ค่าโทรศัพท์ค้าชำระ ณ วันที่ 30 ก.ย.65 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-03-10
148 สธ.0206.04/ว1450 ลว.23ก.พ.65 เรื่อง เร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธ.ค.65 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-03-10
149 สธ0206.01/ว1750 ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422/ว103 ลว.21 กพ.66 เรื่อง หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-10
150 ขอแจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (010366) 2023-03-08
151 ขอให้จัดทำรายละเอียดบัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ บัญชีพักสินทรัพย์ บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง รายการกระทบยอดสินทรัพย์ในระบบ AFS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-08
152 ขอให้จัดทำคำชี้แจงความเห็นหรือคำถามตามจดหมายบันทึกของ สตง.และดำเนินบันทึกข้อมูลรายการผูกพันและสรุปคดีความตามสถานะการดำเนินคดีตามกฎหมายในระบบ AFS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-08
153 รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลประกอบงบทดลองปี 2566 ในระบบ AFS ไตรมาสที่ 1 2023-03-08
154 คำสั่ง คกก.5x5 เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 2023-03-07
155 กค 0309/ว8 ลว.30 ม.ค.66 การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2023-02-23
156 กค(กวจ)0405.2/ว56 ลว.24 ม.ค.66 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)เพิ่มเติม 2023-02-23
157 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนฯ 090266 2023-02-21
158 แจ้งเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินรายเดือนของผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 100266 2023-02-21
159 แนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ(Digital Pension) 110266 2023-02-21
160 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย 100266 2023-02-21
161 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ 100266 2023-02-21
162 คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สธ ที่5/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและให้คำปรึกษาตอบคำถามมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2023-02-16
163 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไรฯ (ฉบับที่ 2) 2565 2023-02-16
164 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565 2023-02-16
165 การประเมินผลความถูกต้องบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-14
166 งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-02-14
167 สำรวจคำขอความต่องการการใช้โปรแกรมศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพของหน่วยบริการ 2023-02-14
168 สรุปมติประชุม คกก.7x7 ครั้งที่ 2 (14 ก.พ.66) 2023-02-14
169 แนวทางการจัดทำาผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประเภทวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์(ระดับเชี่ยวชาญ) 2023-02-13
170 แนวทางการจัดทำาผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำาแหน่งประเภทวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระดับชำานาญการ/ชำนาญการพิเศษ) 2023-02-13
171 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ (เพิ่มเติม)ลว. 26 มกราคม 2566 2023-02-07
172 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-01
173 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต (270166) 2023-02-01
174 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2023-01-30
175 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข-มอบอำนาจผตร. และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง-มอบอำนาจผอ._230166 2023-01-25
176 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (240166) 2023-01-25
177 ขอความอนุเคราะหสำรวจแผนการลงทุนด้วยเงินบำรุงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2023-01-25
178 นร 0719.1/ว43 ลว.29 ธ.ค.65 เรื่องบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2023-01-24
179 กค 0405.7/ว202 ลว.2 ธ.ค.65 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2023-01-24
180 กค 0405.7/ว211 ลว.19 ธ.ค.65 เรื่อง แจ้งรายชื่่อผู้ทิ้งงาน 2023-01-24
181 กค 0405.7/ว210 ลว.16 ธ.ค.65 เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน 2023-01-24
182 การจัดส่งข้อมูลตามงบทดลองผ่านระบบ T-AFS รายไตรมาส 2023-01-23
183 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสป.สธ.ผ่านเกณฑ์การประเมินITAประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 2023-01-20
184 คำสั่ง สธ.ที่ 72/2566 มอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 1-12 ลงวันที่ 11 ม.ค.66 2023-01-13
185 งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2565 2023-01-12
186

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่๔ ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ พนักงานราชการในสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ (๑๑ มกราคม ๒๕๖๖)

2023-01-12
187 กค 0403.2/ว1360 ลว.31ต.ค.65 คู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)วีดีโอสื่อการสอนหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ และหลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 2023-01-12
188 ประกาศคกก.บริหารเขตสุขภาพ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งผอ.รพ.สต (ฉบับที่๒) ลว.๑๒มค๖๖ 2023-01-12
189 ประกาศคกก.บริหารเขตสุขภาพ เรื่อง องค์ประกอบคกก.(ฉบับที่๒) ลว.๑๒มค๖๖ 2023-01-12
190 สธ 0207.03/325 ลว.6 ม.ค.66 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2565 2023-01-12
191 การจัดสรรรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 ของหน่วยบริการประจำ (CUP) ที่มี รพ.สต.ถ่ายโอนไปยัง อบจ. 2023-01-12
192 กค(กรท)0433.3 ว1554 ลว.21 ธ.ค.65 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 2023-01-11
193 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาฯ 060166 2023-01-11
194 สรุปมติประชุม คกก.7x7 ครั้งที่ 1 (10ม.ค.66) 2023-01-10
195 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันฯ 2022-12-26
196 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนฯ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2565 2022-12-26
197 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-19
198 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-12-19
199 ขอให้หน่วยงานบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai 081265 2022-12-19
200 แจ้งกำหนดวันดำเนินการและวันมีผลเข้าบัญชีสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน 131265 2022-12-19
201 กลุ่มพัฒนาระบบบริการ สป. ส่งรายงานการประชุมคกก.ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้คกก.รับรองรายงานการประชุม 151265 2022-12-19
202 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังฯ(GFMIS) 2022-12-15
203 ขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และรายงานผลในแบบสำรวจผลการปฏิบัติงานในการจ่ายเงิน รับเงินฯ 2022-12-15
204 งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-12-14
205 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเขตสุขภาพ 2022-12-14
206 (ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา 2565 2022-12-14
207 ประกาศผลการคัดเลือกคกก.อำนวยการ ตน.ผอ.รพ และ นายกเทศมนตรี_281165 2022-12-09
208 รับสมัครข้าราชกา ดำรงตำเเหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2022-12-08
209 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยุบเลิกการจัดตั้งศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 2022-12-07
210 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 2022-12-02
211 รายชื่อคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของเขตสุขภาพ ปี 66 2022-11-30
212 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) 2022-11-30
213 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปี 66 2022-11-30
214 ประเภทและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(ฉบับที่2) 2022-11-30
215 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ ค่าตอบแทน อวช 84,000 บาท 2022-11-30
216 ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมสมาชิก กบข ทำแบบสอบถามฯ 2022-11-30
217 ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งาน New GFMIS Thai 2022-11-30
218 การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 2022-11-30
219 กำหนดอัตราค่ายาประเภทผู้ป่วยนอกกรณีผู้มีสิทธิติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาพยาบาลฯ 2022-11-30
220 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด19 (ฉบับที่2) 2022-11-30
221 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งฯ 2022-11-30
222 กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมฯ 2022-11-30
223 ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดกิจกรรมวันดินโลกและเผยแพร่พระราชกรณียกิจฯ 2022-11-30
224 สธ0202.3.6ว886ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2565 2022-11-30
225 ขอเชิญข้าราชการใหม่เข้าร่วมอบรม "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่น 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 2022-11-25
226 เอกสารประกอบการอบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลังหน่วยบริการ 2022-11-13
227

การปรับแผนรายรับ - รายจ่ายเงินบำรุงครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2022-11-03
228 ขอความอนุเคราะห์สำรวจแผนการใช้จ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11 ฉ.12) ปีงบประมาณ 2566 และผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2565 2022-11-01
229 การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-09-29
230 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญฯแก้ไขเพิ่มเติม 2022-09-19
231 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์ฯ 2022-09-19
232 การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำเเหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 2022-09-14
233 เปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-09-01
234 การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2565 2022-08-25
235 ขอความร่วมมือดำเนินการในระบบถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน(ค่าปรับ) 2022-08-25
236 เร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ณ 25 ก.ค.65 2022-08-25
237 ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร 2022-08-24
238 ช่องทางการให้บริการสำหรับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2022-08-24
239 แจ้งวงเงินจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2566 2022-08-17
240 คู่มือโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-08-16
241 การจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการระหว่างลาป่วยซึ่งมิได้เกิดจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ฯ 2022-08-15
242 การยื่นขอรับเงินคืนจากกองทุนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ กรณีสมาชิกไม่มีสิทธิรับบำเหน็จฯ 2022-08-10
243 การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน พ.ค.-ก.ค.65 ฯ 2022-08-10
244 กำหนดการใช้ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯบน Google Chrome 2022-08-10
245 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 28 มิ.ย.65 2022-08-10
246 ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง 29 มี.ค.65 2022-08-10
247 หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อโควิด2019 2022-08-10
248 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา 2022-08-10
249 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพฯ 2022-08-10
250 เชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ มหกรรมวิชาการเขตสุขภาพที่ 4 ปี งบ 65 2022-08-10
251 คู่มือโครงการวิ่งแสงนำไทยฯ 2022-08-06
252 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ Chief Officer : CDO เขตสุขภาพที่ 4 2022-08-04
253 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ๘ หลักสูตร 2022-08-03
254 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2565 2022-07-27
255 Living 2U 2022-07-27
256 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ปี 66 2022-07-25
257 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชกา่รที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-07-22
258 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ๒๕๖๕ 2022-07-22
259 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ 2022-07-22
260 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-07-22
261 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี๒๕๖๕" รุ่นที่ ๒ 2022-07-22
262 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2022-07-22
263 ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 2022-07-22
264 รายชื่อทันตเเพทย์ผู้มีคุณสมบัติเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ทันตเเพทย์ประจำบ้าน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2566 เขตสุขภาพที่ 4 2022-07-21
265 ประชาสัมพันธ์เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ (๔ห้าม๓ต้อง) 2022-07-12
266 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่๔ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานขับรถยนต์ราชการ(สำรอง) 2022-06-10
267 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิด มิ.ย.65 2022-06-09
268 กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข 2022-06-09
269 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคนิวโรมัยอิลัยติส ออฟติกา 2022-06-08
270 ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-05-12
271 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) 2022-04-29
272 ประชาสัมพันธ์ "กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี ๒๕๖๕" 2022-04-21
273 แนวปฏิบัติการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลฯ 2022-04-04
274 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 2022-03-28
275 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ) 2022-03-28
276 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ราชการ 2022-03-28
277 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการขึ้นใหม่ในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 2022-03-23
278 กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมตัวอย่างการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2022-03-23
279 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการฯ 2022-03-22
280 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ 2022-03-17
281 รวมคำสั่งคกก.สื่อสารประชาสัมพันธ์ ปี 63-64 2022-03-07
282 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2022-03-04
283 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนในนามกระทรวงสาธารณสุขไปร่วมงานพระราชพิธี และรัฐพิธี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ 2022-03-04
284 หลักเกณฑ์การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) 2022-03-03
285 หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) 2022-03-03
286 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ จำนวน ๕ เรื่อง 2022-02-28
287 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กลอนข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ 2022-02-23
288 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูุลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2022-02-23
289 คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปเขตสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม030265 2022-02-21
290 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2022-02-19
291 คู่มือการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ 2022-02-19
292 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 2022-02-19
293 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างฯ 2022-02-19
294 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ(New GFMIS Thai) 2022-02-18
295 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อฯ 2022-02-18
296 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐสำหรับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. 2022-02-18
297 กฎหมายใหม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว 2022-02-18
298 เผยแพร่คำแนะนำการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 2022-02-18
299 รายงานผลการกำกับตัวชี้วัดที่ ๖๑ ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ 2022-02-18
300 ขอให้รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2022-02-18
301 ขอแจ้งความตกลงการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ 2022-02-18
302 ขอส่งประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-02-18
303 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 2022-02-18
304 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2022-02-03
305 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ 2021-12-28
306 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 2021-11-18
307 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ 2021-11-18
308 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข 2021-11-04
309 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๐๘ง ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม 2021-11-03
310 คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียน "พัฒนาองค์กร" สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2021-10-28
311 นโยบายกระทรวงสาธารณสุขปี2565 (ณ วันที่ 18 ต.ค64) 2021-10-18
312 คำสั่งมอบอำนาจและคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (รองปลัดฯ ผู้ตรวจราชการ) 2021-10-07
313 การแช่เท้าสมุนไพร ข้อมูลภูมิปัญญาที่ถูกนำไปใช้จริงในระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอ่างทอง 2021-09-29
314 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ 2021-09-20
315 ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 2021-09-20
316 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2021-09-20
317 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 2021-09-20
318 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๔ 2021-09-20
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน 2021-09-06
320 ระเบียบเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2021-09-01
321 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 2021-08-24
322 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2021-08-23
323 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน 2021-08-23
324 ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน HI,CI และแจ้งปรับปรุงราคาการให้บริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2021-08-19
325 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ ๔) จำนวน 1 งาน 2021-08-11
326 ประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจฯ 2021-08-04
327 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 รายการจัดซื้อจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อรองรับการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ (Video Conference) ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที 2021-08-02
328 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ถูกนำไปใช้จริงในระบบบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี 2021-07-30
329 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ถูกนำไปใช้จริงในระบบบริการสุขภาพ ยาพอกเข่า ขนานที่ 1-6 2021-07-27
330 คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ที่ 1728/2564 ลว 7 ก.ค.64 2021-07-19
331 คำสั่งแต่งตั้ 2021-07-19
332 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 4 9 12 ที่ 654/2564 ลว 22 มิ.ย.64 2021-07-19
333 คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการ และผู้อำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 4 9 12 ลว 13 ก.ค.64 2021-07-19
334 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิบัติรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2564 2021-06-30
335 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2021-06-29
336 ประชาสัมพันธ์หนังสือล้อมวงเล่าเหล่าเภสัชกร(คบส.) 2021-06-29
337 เผยแพร่ข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : นวัตกรรมเข็มขัดรัดข้อ 2021-06-29
338 ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2021-06-11
339 ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 2021-06-08
340 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2021-06-07
341 สำนักงานป.ป.ช.ได้เปิดการใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) และแอปพลิเคชัน WE STRONG 2021-05-31
342 ข้อมูลภูมิปัญญาที่ถูกเผยแพร่ในระบบบริการสุขภาพ 2021-05-28
343 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ 2021-05-25
344 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 2021-05-24
345 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 20 พ.ค.64 2021-05-22
346 ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. ๒๕๖๔ 2021-05-22
347 แหล่งปลูกกัญชา เขตสุขภาพที่ 4 2021-05-05
348 ประสิทธิภาพของถุงประคบบ่าลดอาการปวดบ่า ไหล่ ต้นคอ ในกลุ่มพนักงานออฟฟิศซินโดรม 2021-04-22
349 ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย 2021-02-28
350 ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน จังหวัดนครนายก 2021-02-23
351 มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์และรักษาการในตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 2021-02-19
352 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2021-01-27
353 นวัตรกรรมยาพอกสมุนไพร โดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่มีฤทธิ์ในการบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบ 2021-01-15
354 อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2563 2021-01-07
355 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 2021-01-07
356 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ฉบับเดือนธันวาคม 2563 2021-01-07
357 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 2021-01-07
358 แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 2021-01-07
359 ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย 2020-12-28
360 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1458/2563 มอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุขภาพ 2020-12-25
361 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1419/63 ลงวันที่ 22 ธ.ค.63 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้รักษาการในตำแหน่งฯ ปฏิบัติงานในเขตสุขภาพ 2020-12-23
362 แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการอาหารและยา 5 ฉบับ 2020-12-02
363 ที่ สธ 0208.07/ว 2979 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ตอบข้อหารือการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือของพนักงานราชการผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 2020-11-25
364 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง 2020-11-25
365 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1081/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 2020-11-04
366 ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2020-11-02
367 ประชาสัมพันธ์แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-11-02
368 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (บทความ 5 เรื่อง) 2020-10-28
369 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 2020-10-09
370 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 2020-09-24
371 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ 270863 2020-09-02
372 ประชาสัมพันธ์หนังสือขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลรับรางวัลมหิดลทยากร 2020-08-26
373 ที่ สธ 0208.04/ว 1802 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบงบดำเนินงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-08-26
374 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1896 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2020-08-24
375 การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม 2020-08-05
376 การจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ (เภสัชกร นักเรียนทุน) 2020-07-30
377 การจัดสรรตำแหน่งแพทย์แผนไทย เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดจากโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 2020-07-30
378 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่2 2020-07-30
379 การบันทึกข้อมูลการจ้างงานของลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างที่มีชื่ออื่นที่ไม่ใช่ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ 2020-07-30
380 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้ร 2020-07-30
381 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน์ 2020-07-22
382 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 2020-07-15
383 คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอลฮอล์แห่งชาติ 2020-07-15
384 คลิป เรื่องมาตรการการดำเนินการในระยะที่ 5 ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 2020-07-01
385 คลิป เรื่องมาตรการการดำเนินการในระยะที่ 5 ของโรงพยาบาลอินทร์บุรี 2020-07-01
386 คลิป เรื่องมาตรการการดำเนินการในระยะที่ 5 ของโรงพยาบาลเสนา 2020-07-01
387 คลิป เรื่องมาตรการการดำเนินการในระยะที่ 5 ของโรงพยาบาลปทุมธานี 2020-07-01
388 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 2020-05-12
389 สรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 เดือนเมษายน 2020-04-28
390 กำหนดการอ่านการประเมินผลงานวิชาการของเขตสุขภาพที่ 4 2020-04-24
391 หนังสือหลักเกณฑ์การประเมินผลงานระดับ ชพ.และชก เพื่อขอรับเงิน -ว-246-ลว-3-ก.พ.-63 2020-04-24
392 การตรวจสอบกระบวนการประเมินผลงานวิชาการผ่าน Web site ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (สำหรับผู้ขอประเมินผลงาน) 2020-04-24
393 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13/2563 แต่งตั้งคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์สาธารณภัยทางการแพทย์และการสาธารณสุข สำหรับแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 2020-03-31
394 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 2019)และสถานการณ์ภัยแล้ง 2020-03-26
395 หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง ข้อตกลงการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิต-19 (Covid-19)(11 มีนาคม 2563) 2020-03-24
396 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิต-19 (Covid-19) (18 มีนาคม 2563) 2020-03-24
397 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 2020-03-24
398 ตารางบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2020-03-24
399 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20 มี.ค. 63 2020-03-20
400 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการ กรณีปฏิบัติตามเฝ้าการระวังและการป้องกัน COVIT-19 2020-03-05
401 หลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก 2020-03-05
402 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ "กัญชาทางการแพทย์" 2020-03-03
403 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สั่งใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ 2020-02-03
404 การรายงานผลการดำเนินงาน Chief Officer 2019-12-19
405 การรายงานผลการดำเนินงาน PA และประเด็นมุ่งเน้น เขตสุขภาพที่ 4 2019-12-19
406 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1410/62 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 2019-12-18
407 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 2019-12-04
408 กำหนดการตรวจเยี่ยมเขตสุขภาพที่ 4 ของนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 ธ.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาลปทุมธานี 2019-12-02
409 ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้การอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบออนไลน์ (E-learning) 2019-12-02
410 แนวทางในการขอใช้เงินงบประมาณของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 สนับสนุนการจัดประชุมติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานของเขตสุขภาพ 2019-11-26
411 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2019-11-12
412 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 2019-11-12
413 ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง การกำหนดให้แพทย์อื่นทำหน้าที่ดูแลผู้รับบริการแทนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2562 2019-11-12
414 สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2019-11-07
415 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน" ปี 2562 2019-10-28
416 ข้อมูลทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามตัวชี้วัด เพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด 2019-10-21
417 ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากกัญชา 2019-10-16
418 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 4 วันที่ 2-3 กันยายน 2562 2019-10-10
419 ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ กรกฎาคม2562 2019-10-08
420 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 2019-10-04
421 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เขตสุภาพที่ 4 2019-09-24
422 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เขตสุภาพที่ 4 2019-08-30
423 คู่มือหลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 2019-08-15
424 นโยบายเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข 2019-07-23
425 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา 2019-07-23
426 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านอบรมการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน 2019-05-29
427 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแต่ละจังหวัดในการอบรมการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่สำหรับการแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน 2019-05-24
428 ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-03-11
429 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 วันที่ 20 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 เวลา 08:30 - 16:30 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 2019-01-09
430 ประชาสัมพันธ์ โครงการพาผู้ป่วย(รอปลูกถ่ายกระจกตา)กลับบ้าน เพื่อผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ในเขตสุขภาพที่ 4 2018-12-08
431 ผลการเรียงลำดับ (Ranking) ความพึงพอใจผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ (เรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อย) 2018-09-25
432 คำสั่งเกี่ยวกับเขตสุขภาพ ที่่ยังมีผลบังคับใช้จำนวน 14 ฉบับ 2018-09-24
433 หนังสือเชิญส่งผลงานวิชการ เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 4 2018-07-19
434 เข้าวัดทำบุญ ไล่ยุงวิถีพุทธ 2018-07-12
435 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม “มหกรรมวิชาการ นครจตุบุรีศรีปทุมทอง”เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 2018-07-02
436 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการและวิชาการ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 2018-06-15
437 ประชาสัมพันธ์หลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ผ่านสื่อต่างๆ ของหน่ว่ยงาน 2018-06-13
438 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) ประจาปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2 : 1 ตุลาคม 2560– 31 มีนาคม 2561) เขตสุขภาพที่ 4 2018-05-22
439 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2018-03-02
440 เล่มตรวจราชการ ปี 2561 2017-12-27
441 การอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์-31 พฤษภาคม 2561 2017-12-20
442 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนตรวจราชการ กระทรวง ปี 2561 ที่ส่วนกลางจะ tele จากกระทรวง 28 พย. 2560 2017-11-27
443 เอกสารสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 2017-11-10
444 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักปลัด 2017-10-11
445 ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 2017-10-03
446 เอกสารการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน เขตสุขภาพ รอบ 6 เดือน วันที่ 5 มิถุนายน 2560 2017-08-04
447 แจ้งผลการจัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ปี 60 2017-03-28
448 ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 4 รอบที่ 1/2560 2017-03-28
449 การประกวดนวตกรรมซอฟแวร์ด้านสาธารณสุข ประจำปี 2560 2017-03-28
450 เครื่องมือวัดความสูข Happinometer 2017-03-28
451 เอกสารการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2017-03-28
452 เอกสารการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินของหน่วยบริการแต่ละจังหวัด ในเขตุสขภาพที่ 4 2017-03-28
453 ประชาสันพันธ์ข่าวรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้นนานาชาติ รุ่นที่ 16 2017-03-28
454 ประกาศสำนัก ป.ป.ช เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2560 2017-03-28
455 เอกสารการประชุมโครงการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ "ยา" เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 2016-11-28
456

คู่มือ "สงกรานต์ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19"

0000-00-00
457

ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

0000-00-00
458

testtest

0000-00-00
459

การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2565 

0000-00-00
460

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2565

0000-00-00
461

มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเขตสุขภาพ

0000-00-00
462

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1590/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ลว 7 ธ.ค.65

0000-00-00
463

กค(กรท)0433.3 ว1554 ลว.21 ธ.ค.65 การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางและการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

0000-00-00
464

กค 0405.7/ว210 ลว.16 ธ.ค.65 เรื่องการเพิกถอนตรายชื่อผู้ทิ้งงาน

0000-00-00
465

แนวทางการจัดทำาผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระดับชำานาญการ/ ชำนาญการพิเศษ)

0000-00-00
466

จัดทำคู่มือหนังสือส่งออกภายในในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

0000-00-00
467

แจ้งวงเงินการปรับเกลี่ยค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (ฉ.11 ฉ.12) ปีงบประมาณ 2566

0000-00-00
468

ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ ๔ เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 (ฉบับที่3) (110466)

0000-00-00
469

แบบฟอร์มการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่าย เงินบำรุง ปี2566

0000-00-00
470

รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0000-00-00
471

หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา

0000-00-00
472

หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา

0000-00-00
473

หน้าที่ความรับผิดชอบการประเมินผลงานวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของเขตสุขภาพ จำนวน 14 สายงาน 17 สาขา

0000-00-00
474

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

0000-00-00
475

ประชาสัมพันธ์เปิดสมัครผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกเข้าประกวดผลงานวิชาการดีเด่น ในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566

0000-00-00
476

แจ้งกฎหมายใหม่ ออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 5 ฉบับ

0000-00-00
477

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4)

0000-00-00
478

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4)

0000-00-00
479

ประชาสัมพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี และขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง

0000-00-00
480

ประชาสัมพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง และเชิญชวนส่งบทความวิจัยเผยแแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง

0000-00-00
481

ประชาพันธ์วารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง และเชิญชวนส่งบทความเผยแพร่ในวารสารสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง

0000-00-00
482

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งประเภทเชี่ยวชาญระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 4)

0000-00-00
483

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเงินบำรุงไปใช้จ่ายเพื่อการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุงบ้านพักหรืออาคารที่พักฯ พ.ศ.2566

0000-00-00
484

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลงานวิชาการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2566

0000-00-00
485

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

0000-00-00
486

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 5 อัตรา

0000-00-00
487

งานประชุม วิชาการ CNF 15 thCardiac Network Forum 2024 : บูรณาการ ประสานพลังสร้างนวัตกรรมใหม่ หัวใจไร้กังวล

0000-00-00
488

รายงานงบทดลองประจำปี 2566

0000-00-00
489

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1506/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข_241066

0000-00-00