สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
youtube youtube youtube youtube
กิจกรรม
จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักสารนิเทศกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน โดยเชิญเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในเขตสุขภาพที่ 4 ได้แก่ เขตสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เข้าร่วมงาน จำนวน 22 ท่าน โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง คือ นางสาวดวงแก้ว ชำนาญพนา เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 4 นำเสนอผลงานการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในยุค Social Media ครองเมือง