สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
youtube youtube youtube youtube
กิจกรรม
อบรมการใช้โปรแกรม Smart Office

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมชาติ  สุจริตรังษี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Smart Office โดยวิทยากรของบริษัท ซีวีพีเทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด