สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
youtube youtube youtube youtube
พิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 วัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสุขภาพให้แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 1,000 รูป จำนวน 13 คลินิก สาขาเฉพาะทาง อาทิ คลินิก CPR คลินิกคัดกรอง คลินิกอายุรกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกตรวจคลื่นหัวใจ คลินิกศัลยกรรม คลินิกจักษุ โดยมี นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ เครือข่ายโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี