สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข
rhsoffice4 rh4 036230929
ประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4 ปี 2567 - 2570

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น . นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 มอบหมายให้นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4ปี 2567- 2570" ณ โรงแรมลาโค่ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 4 หัวหน้ายุทธศาสตร์ฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางในการพัฒนาประเด็นสำคัญของเขตสุขภาพ 5 ประเด็น ได้แก่ ผู้สูงอายุ IMC Digital Health RTIลดป่วยลดตายลดแออัด เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรอภิปราย เรื่อง “สุขภาพ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เขต 4”ได้แก่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดสิงห์บุรี แพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช